Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która jest Pana/Pani głównym miejscem pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Polska Klasyfikacja Działalności - grupa
Nazwa pozycji
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
Działalność pozostałych organizacji członkowskich
Działalność związków zawodowych
Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
Nieustalony rodzaj działalności
Niezidentyfikowany kierunek produkcji w rolnictwie uspołecznionym
Niezidentyfikowany kierunek produkcji w rolnictwie indywidualnym
Gospodarstwo prawne- Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
Gospodarstwo prawne- Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo następująca po zbiorach
Gospodarstwo prawne- Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Gospodarstwo prawne- Chów i hodowla zwierząt
Gospodarstwo prawne- Rozmnażanie roślin
Gospodarstwo prawne- Uprawa roślin wieloletnich 
Gospodarstwo prawne- Uprawy rolne inne niż wieloletnie 
Gospodarstwo indywidualne- Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Gospodarstwo indywidualne - Chów i hodowla zwierząt
Gospodarstwo indywidualne - Rozmnażanie roślin
Gospodarstwo indywidualne - Uprawa roślin wieloletnich
Gospodarstwo indywidualne - Uprawy rolne inne niż wieloletnie
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Pozyskiwanie drewna
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Rybołówstwo
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
Wydobywanie węgla kamiennego
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
Górnictwo ropy naftowej
Górnictwo gazu ziemnego
Górnictwo rud żelaza
Górnictwo rud metali nieżelaznych
Wydobywanie kamienia, piasku i gliny
Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
   
6
Nastepna
Ostatnia