Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę podać przeciętny miesięczny dochód netto uzyskany w 2018 r. (po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) przez wszystkich członków gospodarstwa domowego-przedział, w którym dochód ten się mieści
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przedział wartości dochodu
Nazwa pozycji
do 1100 zł
od 1101 do 1550 zł
od 1551 do 1950 zł
od 1951 do 2450 zł
od 2451 do 2950 zł
od 2951 do 3500 zł
od 3501 do 5000 zł
od 5001 do 6500 zł
powyżej 6500 zł