Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Orzeczenie przez sąd obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki na rzecz pokrzywdzonego uzyskane w wyroku skazującym za przestępstwo handlu ludźmi
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie


Brak rozwinięcia wymiarów