Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki rodzaj działalności prowadziła instytucja (firma), w której Pan/Pani pracował(a) rok temu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Polska Klasyfikacja Działalności - grupa
Nazwa pozycji
Gospodarstwo indywidualne - Uprawy rolne inne niż wieloletnie
Gospodarstwo indywidualne - Uprawa roślin wieloletnich
Gospodarstwo indywidualne - Rozmnażanie roślin
Gospodarstwo indywidualne - Chów i hodowla zwierząt
Gospodarstwo indywidualne- Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Niezidentyfikowany kierunek produkcji w rolnictwie indywidualnym
Gospodarstwo prawne- Uprawy rolne inne niż wieloletnie 
Gospodarstwo prawne- Uprawa roślin wieloletnich 
Gospodarstwo prawne- Rozmnażanie roślin
Gospodarstwo prawne- Chów i hodowla zwierząt
Gospodarstwo prawne- Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Gospodarstwo prawne- Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo następująca po zbiorach
Gospodarstwo prawne- Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
Niezidentyfikowany kierunek produkcji w rolnictwie uspołecznionym
Nieustalony rodzaj działalności
Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Pozyskiwanie drewna
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Rybołówstwo
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
Wydobywanie węgla kamiennego
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
Górnictwo ropy naftowej
Górnictwo gazu ziemnego
Górnictwo rud żelaza
Górnictwo rud metali nieżelaznych
Wydobywanie kamienia, piasku i gliny
Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
Produkcja napojów
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
Produkcja tkanin
Wykończanie wyrobów włókienniczych
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
   
6
Nastepna
Ostatnia