Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej) według PKD
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Klasyfikacja PKD sekcja K
Nazwa pozycji
Działalność holdingów finansowych
Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność banku centralnego
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Zarządzanie rynkami finansowymi
Fundusze emerytalne
Reasekuracja
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia na życie
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Pozostałe formy udzielania kredytów
Leasing finansowy
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych