Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gmina posiada porozumienie zawarte z wojewodą dotyczące powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawania decyzji administracyjnych, o którym mowa w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Posiadanie przez gminę porozumienia z wojewodą dotyczącego powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej właściwości
Nazwa pozycji
Tak
Rok podpisania porozumienia
Nie, ale jest w trakcie zawierania porozumienia
Gmina nie posiada i nie przystąpiono do zawierania porozumienia
Gmina posiadała, ale rozwiązała porozumienie