Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Gminna ewidencja zabytków była podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie