Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Organ stanowiący gminy udziela dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz przy zabytkach ujętych w Gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie