Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szkoła
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj szkoły
Nazwa pozycji
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Wyższa – studia magisterskie (jednolite oraz II stopnia)
Szkoła wyższa – studia licencjackie lub inżynierskie (I stopnia)
Kolegium pracowników służb społecznych
Szkoła policealna
Technikum uzupełniające
Technikum
Uzupełniające liceum ogólnokształcące
Liceum profilowane
Liceum ogólnokształcące
Zasadnicza szkoła zawodowa / szkoła branżowa I stopnia
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy