Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie najważniejsze czynniki ograniczały rozwój Pani/Pana gospodarstwa rolnego w ostatnich 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2020 roku): (Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    czynniki ograniczające prowadzenie działalności rolniczej
Nazwa pozycji
brak środków finansowych
zbyt niskie ceny zbytu produktów rolnych
trudności ze zbytem produktów rolnych
zbyt wysokie koszty produkcji (ceny pasz, nawozów, środków ochrony roślin, usług rolniczych itd.)
konkurencyjny import
wysokie oprocentowanie kredytów rolniczych i trudności w ich uzyskaniu
ryzyko z powodu dużych wahań cen sprzedaży
niekorzystne warunki atmosferyczne
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
niejasne i niespójne przepisy prawne
inne
brak czynników ograniczających