Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stan aktywności prawnej i ekonomicznej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny braku aktywności prawno-ekonomicznej
Nazwa pozycji
nieprowadzenie w okresie sprawozdawczym działalności statutowej
niepodjęta działalność (od czasu rejestracji)
jednostka w budowie, w organizowaniu się
jednostka w stanie likwidacji lub upadłości
tymczasowo zawieszona działalność
zakończona działalność