Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bariery działalności
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    trudności działalności - przyczyny
Nazwa pozycji
niewystarczające środki, jakimi dysponują klienci
znaczący spadek cen rynkowych produktu (wyrobu lub usługi) dostarczanej przez przedsiębiorstwo
zbyt duża konkurencja na rynku
nieuczciwe praktyki innych przedsiębiorstw
przedsiębiorstwo jest niedostatecznie znane na rynku
niedostateczne środki finansowe
trudności z uzyskaniem kredytu bankowego
trudności z uzyskaniem dotacji, subwencji i pożyczek pozabankowych
trudności w rozrachunkach z kontrahentami
wysokie obciążenia na rzecz budżetu
wysokie pozapłacowe koszty pracy (np. wysokie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz koszt utrzymywania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)
niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne
niedostateczna technologia
niedobór wykwalifikowanych pracowników
niedobór surowców, towarów lub materiałów (w tym nagły wzrost ich cen)