Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika składek
Nazwa pozycji
Inna przyczyna wyrejestrowania
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych
Decyzja właściwego organu o likwidacji płatnika składek będącego jednostką sektora finansów publicznych
Wykreślenie płatnika z rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
Wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy
Zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej
Zgon płatnika składek
Postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego
Złożenie wniosku o wyłączenie z ubezpieczeń społecznych osoby podlegającej dobrowolnie tym ubezpieczeniom
Zaprzestanie prowadzenia działalności