Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod świadczenia/przerwy w opłacaniu składek
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kod świadczenia/prerwy w opłacaniu składek
Nazwa pozycji
urlop bezpłatny
urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy
urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 3 Kodeksu pracy
okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku
okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego
zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego
wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego
wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego
zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego
wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego
wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego
wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego
wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego
zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy
wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
inne świadczenia/przerwy