Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Kod pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze
Nazwa pozycji
prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu
prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych
prace pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze
prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy)
prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco
prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych
prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych
prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła
prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach
prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych
prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów
prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych
prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych
prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu
prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjnoegzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie
prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi
prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych
prace bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych
prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych
prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych
prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku
prace rybaków morskich
prace na statkach żeglugi morskiej
prace na morskich platformach wiertniczych
prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy
prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej lub gazu ziemnego
prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu ziemnego
prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)
prace bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)
prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych
prace przy ręcznym układaniu na gorąco nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem
prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór
prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową
prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0 °C
prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych
prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym
prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym
prace przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych oraz obsłudze młotów mechanicznych
prace przy produkcji węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów