Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tryb przyjęcia do szpitala
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tryby
Nazwa pozycji
brak danych lub nie dotyczy
na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich obserwacja (art. 25a)
na podstawie kodeksu postępowania karnego obserwacja (art. 203)
na podstawie kodeksu karnego środek zabezpieczający (art. 94 lub 96 kk)
na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przymusowe leczenie (art. 30) i zobowiązanie do leczenia (art. 71)
na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dobrowolne (art. 25)
na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązanie do leczenia (art. 26)
na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dobrowolne (art. 21)
na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego niezdolność do wyrażenia zgody (art. 22 ust.2 i 5)
na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego bez zgody (art. 29)
na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego bez zgody (art. 24)
na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego bez zgody (art. 23)
na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego za zgodą (art. 22 ust.1)