Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie formy współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej stosowała gmina w roku sprawozdawczym?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stosowane formy współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej
Nazwa pozycji
Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności
Współpraca przy organizacji wydarzeń służących rozwojowi gospodarki społecznej
Udział przedstawicieli OWES w szkoleniach organizowanych przez gminę / powiat / województwo
Udział przedstawicieli gminy / powiatu / województwa w szkoleniach / spotkaniach organizowanych przez OWES
Udział przedstawicieli OWES w pracach zespołów / grup roboczych powołanych w gminie / powiecie / województwie
Inne