Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie trudności związane z zaangażowaniem organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych wystąpiły w roku sprawozdawczym w gminie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Trudności związane z zaangażowaniem organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych
Nazwa pozycji
Brak wiedzy o organizacjach pozarządowych działających w obszarach zadań publicznych realizowanych przez gminę / powiat / województwo
Brak wiedzy o trybach/procedurach współpracy z organizacjami pozarządowymi
Realizacja zadań publicznych wyłącznie przez podległe organizacje pozarządowe
Niekonkurencyjność organizacji pozarządowych - zlecano realizację zadań publicznych innym podmiotom (w tym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych)
Niedostateczna wiarygodność organizacji pozarządowych jako wykonawców zadań publicznych
Brak zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych – nie brały udziału w ogłaszanych konkursach/postępowaniach
Nie występowały żadne trudności
Inne