Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Organizator jednostki
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Wykaz organizatorów jednostki
Nazwa pozycji
Sektor publiczny
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Inny organ administracji rządowej
Inna (niesamorządowa) jednostka sektora publicznego
Jednostka samorządu terytorialnego
Samorząd gminny
Samorząd m.st. Warszawy
Samorząd w miastach na prawach powiatu
Samorząd powiatowy
Sejmik województwa
Sektor prywatny
Jednostka spółdzielcza
Stowarzyszenie
Organizacja polityczna, związek zawodowy
Inna organizacja społeczna
Fundacja
Spółka
Jednostka Kościoła lub związku wyznaniowego
Inna osoba prawna
Osoba fizyczna
Pozostałe