Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynniki stanowiące barierę w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj czynnika
Nazwa pozycji
reakcja klientów na nowe produkty
współpraca z innymi jednostkami
ochrona własności intelektualnej
regulacje podatkowe
regulacje prawne
brak rynku zbytu
dostępność do informacji nt. nowych technologii
dostępność wykwalifikowanego personelu
koszty innowacji
uzyskanie funduszy