Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odpady wytworzone unieszkodliwione we własnym zakresie w inny sposób - zastosowany proces
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Symbol procesu unieszkodliwiania
Nazwa pozycji
Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)
Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1-D13
Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12
Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.)
Przekształcanie termiczne na morzu
Przekształcanie termiczne na lądzie
Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1-D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.)
Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-12
Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz
Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów
Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)
Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, poletkach poletkach osadowych lub lagunach itd.)
Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.)
Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.)
Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.)