Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jeżeli Państwa firma nie działała w 2020 r., prosimy zaznaczyć przyczynę
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny nieprowadzenia działalności gospodarczej
Nazwa pozycji
działalność nierozpoczęta
działalność zawieszona
przedsiębiorstwo w stanie likwidacji/upadłości
całkowita likwidacja przedsiębiorstwa