Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Konsultowanie podejmowanych działań
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Konsultowanie projektów działań
Nazwa pozycji
z odbiorcami działań jednostki (beneficjenci)
z instytucjami doradczymi (punkty informacyjne EFS, organizacje sieciowe np. SPLOT)
z osobami i instytucjami zaangażowanymi w działalność jednostki (np. członkowie, podmioty współpracujące)
jednostka nie konsultowała projektów działań