Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Z którymi podmiotami współpraca opierała się na pisemnym porozumieniu lub umowie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Kategorie podmiotów współpracujących
Nazwa pozycji
Administracja publiczna
administracja rządowa (ministerstwo, urząd centralny lub wojewódzki itp.)
jednostki podległe administracji rządowej (np. "Lasy Państwowe", PFRON, ARiMR)
administracja samorządowa (urząd gminy/miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski)
jednostki podległe administracji samorządowej (np. szkoła publiczna, ośrodek kultury, ośrodek pomocy społecznej, ROPS, PUP)
Organizacje pozarządowe
stowarzyszenia, fundacje
społeczne podmioty wyznaniowe
organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego
inne organizacje pozarządowe
przedsiębiorstwa państwowe/samorządowe
inne przedsiębiorstwa prywatne
spółdzielnie
Przedsiębiorstwa