Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Współpraca z którym z urzędów była najważniejsza w ... r. z punktu widzenia realizacjia zadań statutowych jednostki?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Kluczowa współpraca z administracją samorządową
Nazwa pozycji
Urząd marszałkowski
Starostwo powiatowe
Urząd gminy-miasta