Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy wystąpienie epidemii miało negatywne skutki dla prowadzonego przez Panią/Pana gospodarstwa rolnego w ostatnim półroczu:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak, nieznacznie/tak, zagrażające stabilności gospodarstwa rolnego/nie/nie mam zdania
Nazwa pozycji
Tak, nieznaczne
Tak, zagrażające stabilności gospodarstwa rolnego
Nie
Nie mam zdania