Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej) według PKD
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Klasyfikacja PKD
Nazwa pozycji
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Uprawa ryżu
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
Uprawa trzciny cukrowej
Uprawa tytoniu
Uprawa roślin włóknistych
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
Uprawa winogron
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Praktyka lekarska ogólna
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Działalność szpitali
Działalność wspomagająca edukację
Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Badania i analizy techniczne
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Działalność w zakresie architektury
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Działalność prawnicza
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
Praktyka lekarska specjalistyczna
Praktyka lekarska dentystyczna
Drukowanie gazet
Produkcja słodu
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
Transport drogowy towarów
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Działalność taksówek osobowych
Transport kosmiczny
Transport lotniczy towarów
Transport lotniczy pasażerski
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
13
Nastepna
Ostatnia