Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proces pracy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Proces pracy
Nazwa pozycji
Brak informacji
Produkcja, przetwarzanie
Magazynowanie
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
Wydobycie i prace ziemne
Budowanie nowych budynków
Budowanie infrastruktury, np. dróg, mostów, tam, portów itp.
Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
Przebudowywanie, naprawa, rozbudowywanie, konserwacja obiektów budowlanych i infrastruktury
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne
Warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo
Chów i hodowla zwierząt
Prace związane z leśnictwem
Hodowla ryb, rybołówstwo
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
Usługi, opieka, pomoc dla społeczeństwa
Praca umysłowa - nauczanie, szkolenie, praca biurowa, organizowanie, zarządzanie
Działalność handlowa - kupowanie, sprzedawanie i usługi towarzyszące
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
Przygotowywanie, instalowanie, montowanie, demontowanie, rozbieranie itp.
Konserwacja, naprawa, regulacja itp.
Czyszczenie, sprzątanie - maszynowo lub ręcznie
Gospodarka odpadami, wywóz śmieci itp.
Monitorowanie, inspekcja - z zastosowaniem lub bez urządzeń monitorujących
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
Przemieszczanie się, w tym środkami transportu
Sport, działalność artystyczna
Inne, niewymienione lub nieokreślone prace w tej grupie
Inny proces pracy