Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyny wypadku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny wypadku
Nazwa pozycji
Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia
Niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego
Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego
Nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego
Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego
Brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające
Brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej
Niewłaściwe elementy sterownicze
Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń
Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne
Zastosowanie materiałów zastępczych
Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości wykonania
Ukryte wady materiałowe czynnika materialnego
Inne, niewymienione lub nieokreślone wady materiałowe
Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
Niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości związane z eksploatacją
Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań
Niewłaściwe polecenia przełożonych
Brak nadzoru
Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych
Wykonywanie, z polecenia osób sprawujących nadzór, prac nie wchodzących w zakres obowiązków pracownika
Brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym
Dopuszczenie do pracy czynnika materialnego bez wymaganych kontroli, przeglądów
Tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika
Brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, stosowania niewłaściwej technologii
Dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich
Wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej
Wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia, surowce
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości związane z ogólną organizacją pracy
Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy
Nieodpowiednie przejścia i dojścia
Nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy (surowców, półproduktów, produktów itp.)
Nieusunięcie zbędnych przedmiotów, substancji lub energii (np. odpadów, opakowań, resztek substancji, niewyłączenie zasilania itp.)
Brak środków ochrony indywidualnej
Niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej
Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości organizacji stanowiska pracy
Używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego
Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu czynnika materialnego
Użycie czynnika materialnego podczas przebywania osób w strefie zagrożenia
Niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego (np. niezaciągnięcie hamulca na postoju)
Udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nie upoważnionej
Użycie czynnika materialnego niezgodnie z jego przeznaczeniem
Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego
Wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie czynnika materialnego przez pracownika
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia