Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie najważniejsze czynniki sprzyjały rozwojowi Pani/Pana gospodarstwa rolnego w ostatnich 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2021 roku): (Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    czynniki sprzyjające prowadzeniu działalności rolniczej
Nazwa pozycji
możliwość korzystania ze wsparcia unijnego
dostępność kredytów preferencyjnych
możliwość eksportu produktów rolnych i ich przetworów
korzystne ceny sprzedawanych produktów rolnych
możliwość korzystania ze skupu interwencyjnego
możliwość korzystania z umów kontraktacyjnych
możliwość zrzeszania się w grupy producentów rolnych
ubezpieczenia ograniczające ryzyko związane z prowadzeniem działalności rolniczej
inne
brak czynników sprzyjających