Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Na jaki cel zostały przeznaczone posiadane środki finansowe w ostatnich 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2021 roku): (Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wydatki na beżącą działalność/wydatki inwestycyjne/inne wydatki związane z gospodarstwem rolnym
Nazwa pozycji
wydatki inwestycyjne
zakup ciągników, urządzeń i maszyn rolniczych
budowa, generalny remont lub modernizacja budynków gospodarczych
zakup ziemi
powiększenie stada podstawowego
wydatki na bieżącą działalność rolniczą
zakup nawozów
zakup pasz
zakup środków ochrony roślin
inne wydatki związane z gospodarstwem rolnym