Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Samoocena statusu na rynku pracy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    samoocena statusu na rynku pracy
Nazwa pozycji
Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
Bezrobotny
ucznia, studenta
emeryta, rencistę
niezdolną do pracy
Prowadzący gospodarstwo domowe, sprawujący opiekę nad dziećmi lub innymi osobami
Nieaktywny zawodowo z innych powodów