Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu
Nazwa pozycji
brak badanego gospodarstwa domowego
odmowa wzięcia udziału w badaniu wyrażona przez całe gospodarstwo domowe
brak wylosowanego mieszkania - zmiana stała
brak wylosowanego mieszkania - zmiana czasowa
mieszkanie niezamieszkane - zmiana czasowa
długotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (powyżej 12 miesięcy)
brak dostępu do mieszkania
brak możliwości kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym
brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu - zmiana czasowa
brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym z powodu bariery językowej - zmiana czasowa
krótkotrwała nieobecność mieszkańców/gospodarstwa domowego (do 12 miesięcy)
inne