Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
GP - sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy grup przedsiębiorstw Zużycie materiałów i energii ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Cechy grup przedsiębiorstw Zużycie energii ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw Zmienna ilościowa
 • rok
3 Cechy grup przedsiębiorstw Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Cechy grup przedsiębiorstw Zapasy ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka dominująca była równocześnie zależna od innej jednostki? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka dominująca była równocześnie zależna od jednostki krajowej czy zagranicznej? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Cechy grup przedsiębiorstw Wynik finansowy z działalności operacyjnej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Cechy grup przedsiębiorstw Wynik finansowy netto ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Cechy grup przedsiębiorstw Wynik finansowy netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Cechy grup przedsiębiorstw Wynik finansowy brutto ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka sprawozdająca wykonuje czynności o charakterze zarządczym w stosunku do spółek zależnych skupionych w grupie (zaangażowanie w proces produkcji, planowanie strategiczne i organizacyjne, decyzyjność, kontrola operacyjna, bieżące zarządzanie)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Cechy grup przedsiębiorstw Wartość sprzedanych towarów i materiałów ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Cechy grup przedsiębiorstw Wartość kapitału podstawowego grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Cechy grup przedsiębiorstw Wartości niematerialne i prawne ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Cechy grup przedsiębiorstw Usługi obce ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Cechy grup przedsiębiorstw Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Cechy grup przedsiębiorstw Udział w kapitale własnym grupy przedsiębiorstw
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Cechy grup przedsiębiorstw Udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym jednostki bezpośrednio zależnej
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Cechy grup przedsiębiorstw Proszę podać procentowy udział jednostki dominującej bezpośrednio w ogólnej liczbie głosów
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Cechy grup przedsiębiorstw Udział jednostki dominującej bezpośrednio w kapitale podstawowym
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Rodzaj prowadzonej działalności Czy działalność zarządcza łącznie z działalnością wspomagającą zarządzanie (np. obsługa prawna, rachunkowa, zarządzanie zasobami ludzkimi) stanowi działalność przeważającą jednostki sprawozdającej (powyżej 50% działalności ogółem)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
22 Cechy grup przedsiębiorstw Czy grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
23 Cechy grup przedsiębiorstw Sporządzanie przez grupę przedsiębiorstw skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
24 Cechy grup przedsiębiorstw Rzeczowe aktywa trwałe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
26 Dane identyfikacyjne Regon jednostki pośrednio zależnej Zmienna identyfikacyjna
27 Dane identyfikacyjne Regon jednostki dominującej najwyższego szczebla Zmienna identyfikacyjna
28 Dane identyfikacyjne Regon jednostki bezpośrednio zależnej Zmienna identyfikacyjna
29 Dane identyfikacyjne Regon jednostki bezpośrednio dominującej Zmienna identyfikacyjna
30 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
31 Cechy grup przedsiębiorstw Przychody z działalności operacyjnej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Cechy grup przedsiębiorstw Przychody netto ze sprzedaży ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Cechy grup przedsiębiorstw Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Rodzaj prowadzonej działalności Opis przeważajacego rodzaju działalności grupy Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
35 Cechy grup przedsiębiorstw Pracujący w grupie przedsiębiorstw
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Cechy grup przedsiębiorstw Pozycja przedsiębiorstwa w grupie przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
37 Cechy grup przedsiębiorstw Pozostałe koszty rodzajowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Cechy grup przedsiębiorstw Pozostałe koszty operacyjne ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw Zmienna ilościowa
 • rok
39 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka posiadała pośrednie udziały w innych jednostkach wchodzących w skład grupy (za pośrednictwem jednostek bezpośrednio zależnych)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
40 Cechy grup przedsiębiorstw Pasywa ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Dane identyfikacyjne Nr identyfikacyjny VAT dla jednostki dominującej najwyższego szczebla zlokalizowanej na terenie UE Zmienna identyfikacyjna
42 Dane identyfikacyjne Nr identyfikacyjny VAT dla jednostki bezpośrednio dominującej zlokalizowanej na terenie UE Zmienna identyfikacyjna
43 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
44 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa jednostki pośrednio zależnej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
45 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
46 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa jednostki bezpośrednio zależnej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
47 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa jednostki bezpośrednio dominującej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
48 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa grupy przedsiębiorstw Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
49 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa grupy przedsiębiorstw, której część (subgrupę) stanowi grupa wskazana przez przedsiębiorstwo Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
50 Cechy grup przedsiębiorstw Czy była to jednostka krajowa czy zagraniczna? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
51 Cechy grup przedsiębiorstw Czy była to jednostka krajowa czy zagraniczna? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
52 Dane adresowe i terytorialne Kraj jednostki pośrednio zależnej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
53 Dane adresowe i terytorialne Kraj jednostki dominującej najwyższego szczebla Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
54 Cechy grup przedsiębiorstw Kraj jednostki bezpośrednio zależnej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
55 Dane adresowe i terytorialne Kraj jednostki bezpośrednio dominującej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
56 Cechy grup przedsiębiorstw Koszty działalności operacyjnej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Cechy grup przedsiębiorstw Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby grupy ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Cechy grup przedsiębiorstw Czy spółka bezpośrednio zależna jest objęta konsolidacją? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
59 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitały mniejszości ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
60 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał własny ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał własny grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
62 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
63 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność Skarbu Państwa
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
64 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność rozproszona
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
65 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność państwowych osób prawnych
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
66 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność osób zagranicznych
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
67 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność krajowych osób fizycznych
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
68 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność pozostałych krajowych jednostek prywatnych
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
69 Cechy grup przedsiębiorstw Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność jednostek samorządu terytorialnego
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
70 Cechy grup przedsiębiorstw Czy jednostka dominujaca najwyższego szczebla była inna niż jednostka sprawująca bezposrednią kontrolę nad przedsiębiorstwem? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
71 Cechy grup przedsiębiorstw Inwestycje krótkoterminowe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
72 Cechy grup przedsiębiorstw Data utworzenia grupy przedsiębiorstw Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
73 Cechy grup przedsiębiorstw Data przystąpienia do grupy jednostki bezpośrednio zależnej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
74 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
75 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
76 Cechy grup przedsiębiorstw Aktywa ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
77 Cechy grup przedsiębiorstw Aktywa trwałe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
78 Cechy grup przedsiębiorstw Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
79 Cechy grup przedsiębiorstw Aktywa obrotowe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
80 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby zagranicznej jednostki dominującej najwyższego szczebla (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Kod pocztowy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
81 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby zagranicznej jednostki dominującej bezpośrednio (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Kod pocztowy) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
82 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki pośrednio zależnej (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
83 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki bezpośrednio zależnej (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia