Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SOF-4p - sprawozdanie z działalności organizacji pracodawców
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki trwałe brutto Czy na dzień 31.12........ r. jednostka była właścicielem środków trwałych? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Środki trwałe brutto Czy na dzień 31.12.2016 r. jednostka była właścicielem środków trwałych, w tym na budynków, budowli i lokali - w jakiej wartości?
 • wartość środków trwałych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Nakłady inwestycyjne Czy jednostka poniosła nakłady inwestycyjne na zakup, stworzenie nowych lub na ulepszenie istniejących składników majątku trwałego? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Nakłady inwestycyjne Czy jednostka poniosła nakłady inwestycyjne na zakup, stworzenie nowych lub na ulepszenie istniejących składników majątku trwałego- w jakiej wartości?
 • wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Jaki był wynik finansowy ogółem jednostki na koniec ..........r.? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
6 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Wynik finansowy - kwota.
 • kwota
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
7 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Na jaki cel jednostka przeznaczyła nadwyżkę z ......... r. lub z lat poprzednich? Zmienna jakościowa
 • rok
8 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Na jaki cel jednostka przeznaczyła nadwyżkę z ......... r. lub z lat poprzednich- w jakiej kwocie?
 • przeznaczenie nadwyżki-kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w 2016 r. jednostka miała przychody (w tym m. in. dotacje, darowizny, przychody ze sprzedaży lub składki członkowskie)? Zmienna jakościowa
 • rok
10 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w .......... r. jednostka miała przychody (w tym m. in. dotacje, darowizny, przychody ze sprzedaży lub składki członkowskie) - w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Porozumienia wolontariackie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Porozumienia wolontariackie Zmienna jakościowa
 • rok
13 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
15 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • płeć
 • główne miejsce pracy
 • pełen etat
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
16 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci indywidualni Zmienna jakościowa
 • rok
17 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci indywidualni Zmienna jakościowa
 • rok
18 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci instytucjonalni Zmienna jakościowa
 • rok
19 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci instytucjonalni Zmienna jakościowa
 • rok
20 Zakres działalności organizacji non-profit Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z EFS
 • miejsca pracy utworzone, utrzymane oraz zlikwidowane w związku z uczestnictwem w projektach EFS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Zakres działalności organizacji non-profit Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z EFS Zmienna jakościowa
 • rok
22 Zakres działalności organizacji non-profit Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z EFS Zmienna jakościowa
 • rok
23 Zakres działalności organizacji non-profit Wybory władz jednostki Zmienna określająca czas
 • rok poprzedzający rok badania
24 Zakres działalności organizacji non-profit Wybory władz jednostki
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • płeć
 • główne miejsce pracy
 • pełen etat
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Zakres działalności organizacji non-profit Wybory władz jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
27 Zakres działalności organizacji non-profit Działalność gospodarcza Zmienna opisowa
 • rok
28 Zakres działalności organizacji non-profit Działalność gospodarcza Zmienna jakościowa
 • rok
29 Zakres działalności organizacji non-profit Posiadanie udziałów w przedsiębiorstwie Zmienna jakościowa
 • rok
30 Zakres działalności organizacji non-profit Odpłatna działalność statutowa Zmienna opisowa
 • rok
31 Zakres działalności organizacji non-profit Odpłatna działalność statutowa Zmienna jakościowa
 • rok
32 Zakres działalności organizacji non-profit Forma działalności statutowej Zmienna jakościowa
 • rok
33 Zakres działalności organizacji non-profit Branża działalności członków jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
34 Zakres działalności organizacji non-profit Branża działalności członków jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
35 Pracujący, w tym zatrudnieni Etaty przeliczeniowe
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Zakres działalności organizacji non-profit Problemy w działalności jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
37 Zakres działalności organizacji non-profit Założyciele organizacji Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
38 Dane identyfikacyjne REGON przedsiębiorstwa, w którym organizacja non-profit posiada udziały Zmienna identyfikacyjna
39 Dane identyfikacyjne Nazwa przedsiębiorstwa, w którym organizacja non-profit posiada udziały Zmienna identyfikacyjna
40 Dane adresowe i terytorialne Zasięg terytorialny działalności Zmienna jakościowa
 • rok
41 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
42 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • rok
43 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które spośród niżej wymienionych przychodów, pozyskała jednostka w ........... r., a następnie wpisać kwoty w złotych
 • rodzaje przychodów ze źródeł niepublicznych - kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które spośród niżej wymienionych przychodów, pozyskała jednostka w .......... r., Zmienna jakościowa
 • rok
45 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
46 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które z wymienionych przychodów ze źródeł publicznych otrzymała jednostka w ..........r., a następnie wpisać kwoty w złotych
 • rodzaje przychodów ze źródeł publicznych - kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które z wymienionych przychodów ze źródeł publicznych otrzymała jednostka w ........ r., Zmienna jakościowa
 • rok
48 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła koszty w ........ r.? Zmienna jakościowa
 • rok
49 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła koszty w ........ r. - w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów poniosła jednostka w ............ r., Zmienna jakościowa
 • rok
51 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów poniosła jednostka w ........ r., a następnie wpisać kwoty w złotych.
 • typy kosztów rodzajowych-kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w ........... r. jednostka przekazała osobom fizycznym dobra lub usługi, które sama zakupiła lub których zakup dofinansowała? Zmienna jakościowa
 • rok
53 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w ....... r. jednostka przekazała osobom fizycznym dobra lub usługi, które sama zakupiła lub których zakup dofinansowała - jaki był ich koszt?
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w ......... r. jednostka miała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za ........ rok? Zmienna jakościowa
 • rok
55 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w ........ r. jednostka miała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za .......... rok - w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła w .......... r. koszty z tytułu prowadzenia działalności statutowej? Zmienna jakościowa
 • rok
58 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła w ........ r. koszty z tytułu prowadzenia działalności statutowej - w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła w ...... r. koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - w jakiej kwocie? Zmienna jakościowa
 • rok
60 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła w ...... r. koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka dysponowała w dniu 31.12............ r. wymienionymi dobrami? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
62 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka dysponowała w dniu 31.12.......... r. wymienionymi dobrami? Jeżeli tak, to proszę wpisać ich powierzchnię lub liczbę
 • Lokal, samochód, komputer w dyspozycji jednostki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
63 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
66 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • płeć
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
68 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • płeć
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
69 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • prowadzący działalność gospodarczą
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
70 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • prowadzący działalność gospodarczą
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
71 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
72 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
73 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
74 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie organów kolegialnych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
76 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca obligatoryjna Zmienna jakościowa
 • rok
77 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca obligatoryjna
 • osoba
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca z oddelegowania Zmienna jakościowa
 • rok
79 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca z oddelegowania
 • osoba
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres strony internetowej, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
81 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
82 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data wypełnienia formularza Zmienna określająca czas
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
83 Informacje o sprawozdawcy Osoba wypełniająca formularz Zmienna opisowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
84 Informacje o sprawozdawcy Czy jednostka dysponuje możliwościami technicznymi, które pozwoliłyby na wypełnienie niniejszego formularza przez Intrernet (on-line)? Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
85 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
86 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety