Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
PNT-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa, które wdrożyły innowacje
 • Rodzaj innowacji
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
2 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Nakłady na działalność innowacyjną
 • Źródła finansowania nakładów na działalność innowacyjną
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
3 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność innowacyjną
 • Status podjętej działalności innowacyjnej
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
4 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność innowacyjną
 • Rodzaj działalności innowacyjnej
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
5 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa, które otrzymały publiczne wsparcie finansowe
 • Rodzaje programów wsparcia
 • Rodzaj instytucji udzielającej wsparcia
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Brak danych
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
6 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa, które współpracowały z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami
 • Rodzaje instytucji partnerskich
 • Kraje pochodzenia instytucji współpracujących
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Brak danych
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
7 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa, które współpracowały z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
8 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa, które uznały za najbardziej korzystną współpracę z danym rodzajem instytucji partnerskich Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
9 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa, które współpracowały z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami w ramach inicjatywy klastrowej
 • Rodzaje instytucji partnerskich
 • Pochodzenie partnerów
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Brak danych
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
10 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna jakościowa
 • rok
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w innej niż klastrowa sformalizowanej współpracy Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
14 Dane adresowe i terytorialne Kraj jednostki dominującej najwyższego szczebla Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
15 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
16 Metrologia Przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność związaną z metrologią lub były jej użytkownikiem w procesie produkcyjnym Zmienna jakościowa
 • rok
17 Metrologia Przedsiębiorstwa, które zamierzają prowadzić działalność związaną z metrologią w ciągu najbliższych 2 lat Zmienna jakościowa
 • rok
18 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Wsparcie publiczne wykorzystane w części na prace B+R lub inne związane z działalnością innowacyjną Zmienna jakościowa
 • trzy lata poprzedzajace rok badania
19 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
20 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
 • rok n-2 w stosunku do roku badania
21 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) nowych lub ulepszonych wprowadzonych na rynek
 • Produkty nowe dla rynku lub przedsiębiorstwa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
22 Własność intelektualna Otrzymane prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
23 Własność intelektualna Otrzymane prawa ochronne na znaki towarowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
24 Własność intelektualna Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i praw autorskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
25 Własność intelektualna Uzyskane prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
26 Własność intelektualna Zakup / uzyskanie patentu, licencji lub innych praw własności intelektualnej
 • Podmioty których rozwiązania wykorzystano
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
27 Własność intelektualna Wnioski o ochronę praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej
 • Rodzaj zgłoszenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
28 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
29 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przychody netto ze sprzedaży produktów wg rynków zbytu
 • Rynek sprzedaży
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
30 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
 • 31 grudnia roku n-2 w stosunku do roku badania
31 Własność intelektualna Wynalazki zgłoszone w UPRP planowane do zgłoszenia w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
32 Własność intelektualna Zgłoszenia wynalazków, które są efektem prowadzonych w przedsiębiorstwie prac badawczo-rozwojowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
33 Własność intelektualna Przedsiębiorstwa, które wykorzystywały w swojej działalności własne projekty wynalazcze Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
34 Własność intelektualna Polityka patentowa w jednostce
 • Rodzaj polityki patentowej w przedsiębiorstwie
Rozwiń grupowanie
 • Tak/Nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
35 Własność intelektualna Źródła pozyskiwania wiedzy Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
36 Własność intelektualna Przedsiębiorstwa, które wykorzystały różne formy zaangażowania finansowego w innym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia sobie dostępu do posiadanych przez to przedsiębiorstwo własności intelektualnych Zmienna jakościowa
 • ostatnie 3 lata kalendarzowe
37 Działalność w dziedzinie nanotechnologii Prowadzenie działalności związanej z nanotechnologią Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
38 Działalność w dziedzinie biotechnologii Przedsiębiorstwa wykorzystujące metody biotechnologiczne Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
39 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok n-2 w stosunku do roku badania
 • rok poprzedzający rok badania
40 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw Przychody netto ze sprzedaży na eksport / wywóz produktów (wyrobów i usług) nowych lub ulepszonych wprowadzonych na rynek
 • Produkty nowe dla rynku lub przedsiębiorstwa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
41 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna