Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
PZP-1 - lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Czy gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powierzchnia terenów wskazanych w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powierzchnia wskazana w studium do sporządzenia planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powierzchnia terenów wskazanych w studium wymagających zmiany przeznaczenia
 • Zmiana przeznaczenia gruntów
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Udział powierzchni przeznaczenia terenów pod funkcje wskazane w studium w powierzchni gminy
 • Przeznaczenie terenów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Data uchwalenia ostatniej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Koszt sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Powierzchnia planów zagospodarowania przestrzennego
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zmiana przeznaczenia powierzchni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Zmiana przeznaczenia gruntów
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Przeznaczenie terenów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Koszt sporządzenia miejscowych planów uchwalonych w ciągu roku, poniesiony w całym okresie ich sporządzania
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Koszt sporządzenia miejscowych planów uchwalonych w ciągu roku w przeliczeniu na 1 ha planu
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone a nieobowiązujące
 • plany uchwalone a nieobowiązjące
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych a nieobowiązujących
 • Powierzchnia planów uchwalonych a nieoobowiązujących
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wpływy prognozowane do budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Termin uchwalenia planu
 • Tutuły wpływów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wydatki prognozowane budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Termin uchwalenia planu
 • Kierunki wydatków
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uzyskane dochody budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Termin uchwalenia planu
 • Tutuły wpływów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wydatki poniesione z budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Termin uchwalenia planu
 • Kierunki wydatków
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie sporządzania
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których sporządzanie trwa więcej niż 3 lata
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego będącymi w trakcie sporządzania
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia planów miejscowych będących w trakcie sporządzania, dla terenów objętych obowiązującym planem miejscowym
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Uchwały gminy Czy gmina posiada wieloletni program sporządzania planów miejscowych, o którym mowa w art. 32 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
25 Czy rada gminy podjęła uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
26 Uchwały gminy Data podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
27 Czy rada gminy podjęła uchwałę? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
28 Uchwały gminy Data podjęcia uchwały "reklamowej" Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
29 Uchwały gminy Data podjęcia uchwały intencyjnej o przygotowaniu projektu uchwały "reklamowej" Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
30 Uchwały gminy W przypadku obowiązywania w gminie uchwały reklamowej, jaki zakres tematyczny obejmuje ta uchwała? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
31 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Decyzje pozytywne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Decyzje pozytywne o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Przeznaczemie terenów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Powierzchnia terenów, dla których wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Powierzchnia terenów, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego negatywne (odmowne)
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu negatywne (odmowne)
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci elektronicznej
 • Rodzaje występowania rysunków MPZP
 • Georeferencja MPZP i studium
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci analogowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Postać elektroniczna obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Rodzaje występowania rysunków MPZP
 • Georeferencja MPZP i studium
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Postać analogowa obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obwiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej z nadaną geofererencją
 • Termin wejścia w życie obowiązujących planów
 • Wektoryzacja zasięgu planów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obowiązujące plany miejscowe udostępnione z wykorzystaniem usług danych przestrzennych
 • Usługi w mpzp i studium
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia obwiązujących planów miejscowych w postaci wektorowej z nadaną georeferencją
 • Wektoryzacja MPZP
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Obwiązujące studium w postaci wektorowej z nadaną geofererencją
 • Termin wejścia w życie obowiązujących planów
 • Wektoryzacja zasięgu studium
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Obwiązujące studium w postaci wektorowej udostępnione z wykorzystaniem usług danych przestrzennych
 • Usługi w mpzp i studium
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia