Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
RRW-19 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki sprawozdawczej (składowe: Kraj, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres e-mail, Gmina, Województwo) Zmienna adresowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Informacje o statku rybackim Oznaka rybacka lub nazwa statku rybackiego Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nr identyfikacyjny w rejestrze statków rybackich Zmienna identyfikacyjna
4 Informacje o statku rybackim Pojemność statku
 • GT
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Informacje o statku rybackim Moc silnika
 • kW
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Informacje o statku rybackim Nazwa narzędzia połowowego
 • liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
7 Informacje o statku rybackim Przychody z działalności połowowej
 • tys. zł
 • t
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Informacje o statku rybackim Pozostałe przychody (np. z rejsów sportowo-rekreacyjnych, uzyskane subwencje np. ARiMR, itp.)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Informacje o statku rybackim Wartość odtworzeniowa statku
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Informacje o statku rybackim Wartość ubezpieczeniowa statku
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Informacje o statku rybackim Wartość księgowa netto statku
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Informacje o statku rybackim Koszty działalności statku
 • Rodzaje kosztów działalności połowowej
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
15 Informacje o statku rybackim Zakup używanych środków trwałych związany ze statkiem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Informacje o statku rybackim Ogółem nakłady inwestycyjne związane ze statkiem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Informacje o statku rybackim Kredyty i pożyczki (zobowiązania przedsiębiorstwa z dział. rybackiej)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Informacje o statku rybackim Zobowiązania przedsiębiorstwa z dział. rybackiej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Informacje o statku rybackim Wartość majątku obrotowego (zapasy, należności, śr. pieniężne)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Informacje o statku rybackim Deklarowana wartość statku
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Dane bilansowe Aktywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia