Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kraj) Zmienna adresowa
 • miesiąc
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Dane bilansowe Aktywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • Sporządzający
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
6 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Dane bilansowe Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Czas pracy Czas przepracowany
 • tys. h
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Czas pracy Czas przepracowany
 • tys. h
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Czas pracy Czas przepracowany
 • tys. h
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje do działalności podstawowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Cechy organizacyjno-prawne Forma prawna Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
15 Dane bilansowe Środki trwałe - grunty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - pozostałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
21 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
22 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Przetwórstwo rybne Ocena wykorzystania potencjału produkcyjnego w roku (szacunkowo)
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Dane bilansowe Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Dane bilansowe Pasywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Rodzaj działalności (wytwórcy, ose)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
47 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
48 Przetwórstwo rybne Przychody uzyskane z wykonania usługi uszlachetniania
 • tys. zł
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Przetwórstwo rybne Przychody z własnego przetwórstwa rybnego (sprzedaż produktów)
 • t
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Przetwórstwo rybne Przychody z własnego przetwórstwa rybnego (sprzedaż towarów)
 • t
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
52 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
53 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
54 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
55 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
56 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Straty nadzwyczajne Zmienna ilościowa
 • rok
59 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności Zmienna identyfikacyjna
60 Dane bilansowe Środki trwałe - środki transportu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Dane bilansowe Środki trwałe w budowie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
62 Dane bilansowe Środki trwałe netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
63 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Dane bilansowe Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
65 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
67 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
68 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na działalności operacyjnej
 • Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Rodzaj działalności (wytwórcy, ose)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
73 Przetwórstwo rybne Zaopatrzenie surowcowe dla przetwórstwa własnego
 • wartość pozycji
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Przetwórstwo rybne Zaopatrzenie w surowiec powierzony w celu wykonania usługi uszlachetniania
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Dane bilansowe Zapasy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
76 Dane bilansowe Środki trwałe - środki transportu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
78 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • Gminy
 • PKOB
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
79 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) z całokształtu działalności Zmienna jakościowa
 • rok
80 Dane bilansowe Zysk (strata) z lat ubiegłych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
81 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
82 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zyski nadzwyczajne Zmienna ilościowa
 • rok