Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SOF-1 - sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
3 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • wartość środków trwałych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Wynik finansowy jednostki non-profit Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
6 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Wynik finansowy jednostki non-profit
 • kwota
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
7 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Nadwyżka finansowa Zmienna jakościowa
 • rok
8 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Nadwyżka finansowa
 • przeznaczenie nadwyżki-kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody jednostki non-profit Zmienna jakościowa
 • rok
10 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody jednostki non-profit
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Porozumienia wolontariackie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Porozumienia wolontariackie Zmienna jakościowa
 • rok
13 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • płeć
 • główne miejsce pracy
 • pełen etat
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
14 Dane adresowe i terytorialne Zasięg terytorialny działalności Zmienna jakościowa
 • rok
15 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
16 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • rok
17 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty działalności gospodarczej Zmienna jakościowa
 • rok
18 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty działalności statutowej
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty działalności statutowej Zmienna jakościowa
 • rok
20 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przekazane dobra lub usługi
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przekazane dobra lub usługi Zmienna jakościowa
 • rok
23 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty rodzajowe
 • typy kosztów rodzajowych-kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty rodzajowe Zmienna jakościowa
 • rok
25 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty jednostki non-profit
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty jednostki non-profit Zmienna jakościowa
 • rok
27 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody ze źródeł niepublicznych
 • rodzaje przychodów ze źródeł niepublicznych - kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody ze źródeł niepublicznych Zmienna jakościowa
 • rok
29 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody ze źródeł publicznych
 • rodzaje przychodów ze źródeł publicznych - kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody ze źródeł publicznych Zmienna jakościowa
 • rok
31 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty działalności gospodarczej
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Dysponowanie dobrami przez jednostkę Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
33 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Dysponowanie dobrami przez jednostkę
 • Lokal, samochód, komputer w dyspozycji jednostki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w ......... r. jednostka miała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za ............. r.? Zmienna jakościowa
 • rok
35 Dane identyfikacyjne Nazwa przedsiębiorstwa, w którym organizacja non-profit posiada udziały Zmienna identyfikacyjna
36 Dane identyfikacyjne REGON przedsiębiorstwa, w którym organizacja non-profit posiada udziały Zmienna identyfikacyjna
37 Zakres działalności organizacji non-profit Założyciele organizacji Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
38 Zakres działalności organizacji non-profit Problemy w działalności jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
39 Zakres działalności organizacji non-profit Forma działalności statutowej Zmienna jakościowa
 • rok
40 Zakres działalności organizacji non-profit Dziedzina działalności statutowej Zmienna jakościowa
 • rok
41 Zakres działalności organizacji non-profit Dziedzina działalności statutowej
 • pola działalności statutowej
Rozwiń grupowanie
 • najważniejsze pola działalności statutowej
Zmienna jakościowa
 • rok
42 Zakres działalności organizacji non-profit Dziedzina działalności statutowej Zmienna opisowa
 • rok
43 Zakres działalności organizacji non-profit Dziedzina działalności statutowej Zmienna jakościowa
 • rok
44 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci instytucjonalni
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci instytucjonalni Zmienna jakościowa
 • rok
46 Zakres działalności organizacji non-profit Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z EFS
 • miejsca pracy utworzone, utrzymane oraz zlikwidowane w związku z uczestnictwem w projektach EFS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Zakres działalności organizacji non-profit Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z EFS Zmienna jakościowa
 • rok
48 Zakres działalności organizacji non-profit Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z EFS Zmienna jakościowa
 • rok
49 Zakres działalności organizacji non-profit Wybory władz jednostki Zmienna określająca czas
 • rok poprzedzający rok badania
50 Zakres działalności organizacji non-profit Wybory władz jednostki
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Zakres działalności organizacji non-profit Wybory władz jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
52 Zakres działalności organizacji non-profit Działalność gospodarcza Zmienna opisowa
 • rok
53 Zakres działalności organizacji non-profit Działalność gospodarcza Zmienna jakościowa
 • rok
54 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci indywidualni Zmienna jakościowa
 • rok
55 Zakres działalności organizacji non-profit Organizowanie imprez dla odbiorców indywidualnych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Zakres działalności organizacji non-profit Organizowanie imprez dla odbiorców indywidualnych Zmienna jakościowa
 • rok
57 Zakres działalności organizacji non-profit Posiadanie udziałów w przedsiębiorstwie Zmienna jakościowa
 • rok
58 Zakres działalności organizacji non-profit Odpłatna działalność statutowa Zmienna jakościowa
 • rok
59 Zakres działalności organizacji non-profit Odpłatna działalność statutowa Zmienna jakościowa
 • rok
60 Zakres działalności organizacji non-profit Dziedzina działalności statutowej Zmienna jakościowa
 • rok
61 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci indywidualni
 • grupy, do których kierowano działania
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci indywidualni
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
63 Zakres działalności organizacji non-profit Beneficjenci indywidualni
 • płeć
 • osoby, które skorzystały z działań jednostki przynajmniej dwa razy w ciągu roku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Zakres działalności organizacji non-profit Działania kierowane do odbiorców indywidualnych Zmienna jakościowa
 • rok
65 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • płeć
 • główne miejsce pracy
 • pełen etat
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
66 Pracujący, w tym zatrudnieni Etaty przeliczeniowe
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
68 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • płeć
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
70 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • płeć
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
71 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
72 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
73 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie organów kolegialnych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
74 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
75 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
78 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca obligatoryjna Zmienna jakościowa
 • rok
81 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca obligatoryjna
 • osoba
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca z oddelegowania Zmienna jakościowa
 • rok
83 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca z oddelegowania
 • osoba
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
84 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
85 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres strony internetowej, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
86 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data wypełnienia formularza Zmienna określająca czas
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
87 Informacje o sprawozdawcy Osoba wypełniająca formularz Zmienna opisowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
88 Informacje o sprawozdawcy Czy jednostka dysponuje możliwościami technicznymi, które pozwoliłyby na wypełniienie niniejszego formularza przez Internet (on-line)? Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
89 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
90 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety