Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SOF-2F - sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki trwałe brutto Czy jednostka była właścicielem środków trwałych? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Środki trwałe brutto Wartość środków trwałych, w tym budynków, budowli i lokali
 • wartość środków trwałych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Nakłady inwestycyjne Czy jednostka poniosła nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe lub na ulepszenie istniejących obiektów? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Nakłady inwestycyjne Wartość nakładów inwestycyjnych na nowe obiekty majątkowe lub na ulepszenie istniejących obiektów, w tym na budynki, budowle i lokale
 • wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła koszty? Zmienna jakościowa
 • rok
6 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Kwota kosztów całkowitych
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka miała przychody (w tym m. in. składki członkowskie, dotacje, darowizny)? Zmienna jakościowa
 • rok
8 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w 2018 r. jednostka miała przychody (w tym m. in. składki członkowskie, dotacje, darowizny)- w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, z których źródeł jednostka otrzymała przychody. Zmienna jakościowa
 • rok
10 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, z których źródeł jednostka otrzymała przychody w .......... r., a następnie wpisać kwoty tych przychodów w złotych
 • Źródła przychodów związków zawodowych-kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • płeć
 • główne miejsce pracy
 • pełen etat
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • płeć
 • główne miejsce pracy
 • pełen etat
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w 2018 r. jednostka przekazała osobom fizycznym dobra lub usługi, które sama zakupiła lub których zakup dofinansowała-Jaki był ich koszt?
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka przekazała osobom fizycznym dobra lub usługi, które sama zakupiła lub których zakup dofinansowała? Zmienna jakościowa
 • rok
15 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów poniosła jednostka w ..........r., a następnie wpisać kwoty w złotych.
 • typy kosztów rodzajowych-kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów poniosła jednostka. Zmienna jakościowa
 • rok
17 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła koszty z tytułu prowadzenia działalności statutowej? Zmienna jakościowa
 • rok
18 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła koszty z tytułu prowadzenia działalności statutowej - w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w 2018 r. jednostka poniosła koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • rok
20 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
22 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Pracujący, w tym zatrudnieni Etaty przeliczeniowe
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
25 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres strony internetowej, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
27 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
28 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data wypełnienia formularza Zmienna określająca czas
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
29 Informacje o sprawozdawcy Osoba wypełniająca formularz Zmienna opisowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
30 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
31 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety