Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SOF-3 - sprawozdanie z działalności partii politycznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Czy w ......... r. partia prowadziła działalność (czy była aktywna)? Zmienna jakościowa
 • rok
2 Cechy organizacyjno-prawne Proszę określić powód braku aktywności prawno-ekonomicznej partii według stanu na dzień 31.12. ........... r. Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
3 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Czy w ........ r. partia współpracowała z następującymi rodzajami organizacji z Polski, jeśli tak to proszę podać z iloma podmiotami była prowadzona współpraca
 • sposób współpracy
Rozwiń grupowanie
 • rodzaj organizacji
Zmienna jakościowa
 • rok
4 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Czy w ......... r. partia współpracowała z następującymi rodzajami organizacji z Polski, jeśli tak to proszę podać z iloma podmiotami była prowadzona współpraca
 • rodzaj organizacji
 • sposób współpacy
Rozwiń grupowanie
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Cechy organizacyjno-prawne Czy w ......... r. partia posiadała jednostki terenowe? Zmienna jakościowa
 • rok
6 Cechy organizacyjno-prawne Jaki zasięg działania w ........ r. miała najniższa terenowa jednostka organizacyjna partii? Zmienna jakościowa
 • rok
7 Cechy organizacyjno-prawne Proszę podać liczbę działających terenowych jednostek organizacyjnych partii najniższego szczebla według stanu na dzień 31.12..........r.
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Dane adresowe i terytorialne Proszę wskazać obszar lub obszary, na terenie których partia prowadziła działalność w ....... r. Zmienna jakościowa
 • rok
9 Zakres działalności organizacji non-profit W jakiej formie prowadzona była w ..... r. działalność statutowa partii, poza kampanią wyborczą? Zmienna jakościowa
 • rok
10 Zakres działalności organizacji non-profit Czy w .........r. partia posiadała młodzieżówkę? Zmienna jakościowa
 • rok
11 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie młodzieżówki partii
 • płeć
 • osoby niepełnoletnie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie młodzieżówki partii
 • płeć
 • osoby niepełnoletnie
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • płeć
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • płeć
 • główne miejsce pracy
 • pełen etat
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
16 Dane identyfikacyjne Proszę podać nazwę tego stowarzyszenia i jego numer REGON Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne Proszę podać nazwę tego stowarzyszenia i jego numer REGON Zmienna identyfikacyjna
18 Zakres działalności organizacji non-profit Czy w ........ r. odbyły się wybory najwyższych władz partii? Zmienna jakościowa
 • rok
19 Zakres działalności organizacji non-profit Prosze podać liczbę osób, które wzięły udział w wyborach najwyższych władz partii w ......r.
 • udział w wyborach władz partii
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Zakres działalności organizacji non-profit Prosze podać rok, w którym odbyły się ostatnie (przed .... r.) wybory najwyższych władz partii Zmienna określająca czas
 • rok poprzedzający rok badania
21 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
22 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
23 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • wartość środków trwałych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody jednostki non-profit Zmienna jakościowa
 • rok
26 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody jednostki non-profit
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę podać, jaki był stan środków partii na dzień 1.01........... r. z ewentualnym wyszczególnieniem poszczególnych funduszy oraz wpisać kwoty w złotych.
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
28 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy partia poniosła koszty w ......... r.? Zmienna jakościowa
 • rok
29 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy partia poniosła koszty w ........ r. - w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów poniosła partia w ........ r., a następnie wpisać kwoty Zmienna jakościowa
 • rok
31 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w ......... r. partia miała przychody w ramach Funduszu Eksperckiego - w jakiej kwocie?
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w ............ r. partia miała przychody w ramach Funduszu Eksperckiego? Zmienna jakościowa
 • rok
33 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów poniosła partia w ........ r., a następnie wpisać kwoty
 • typy kosztów rodzajowych-kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w ....... r. partia miała przychody (w tym m.in. składki członkowskie, darowizny, dotacje, subwencje lub dochody z majątku)- w tym w tym Fundusz Wyborczy. Zmienna jakościowa
 • rok
35 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody partii w ramach Funduszu Wyborczego
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych kosztów poniosła partia w ......... r. w ramach Funduszu Eksperckiego. Zmienna jakościowa
 • rok
37 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych kosztów poniosła partia w ......... r. w ramach Funduszu Eksperckiego, a następnie wpisać kwoty.
 • rodzaje kosztów partii w ramach Funduszu Eksperckiego - kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy według stanu na dzień 31.12............ r. partia dysponowała wymienionymi dobrami? lokal / samochód / komputer Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
39 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy według stanu na dzień 31.12........... r. partia dysponowała wymienionymi dobrami? Jeżeli tak, to proszę wpisać ich powierzchnię lub liczbę.
 • Lokal, samochód, komputer w dyspozycji jednostki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Zakres działalności organizacji non-profit Jakie były najpoważniejsze problemy w działalności partii w .......r.? Zmienna jakościowa
 • rok
41 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
42 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres strony internetowej, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
43 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data wypełnienia formularza Zmienna określająca czas
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
44 Informacje o sprawozdawcy Imię, nazwisko, telefon, e-mail, podpis lub pieczątka osoby wypełniającej formularz w imieniu jednostki Zmienna opisowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
45 Informacje o sprawozdawcy Czy jednostka dysponuje możliwościami technicznymi, które pozwoliłyby na wypełnienie niniejszego formularza przez Internet (on-line)? Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
46 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
47 Obciążenie respondentów Prosze podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
48 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • płeć
 • główne miejsce pracy
 • pełen etat
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
49 Pracujący, w tym zatrudnieni Etaty przeliczeniowe
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
51 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • płeć
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
53 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie organów kolegialnych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
54 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
55 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
57 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok