Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SOF-4s - sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Czy w ..... r. jednostka prowadziła działalność (czy była aktywna)? Zmienna jakościowa
 • rok
2 Cechy organizacyjno-prawne Proszę określić powód braku aktywności prawno-ekonomicznej jednostki wg stanu na dzień 31.12....... r. Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
3 Zakres działalności organizacji non-profit Kto założył jednostkę? Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Dane adresowe i terytorialne Proszę wskazać obszar lub obszary, na terenie których jednostka prowadziła działalność w ........ r. Zmienna jakościowa
 • rok
5 Zakres działalności organizacji non-profit Czy w ...... r. w ramach jednostki działało przynajmniej jedno koło gospodyń wiejskich? Zmienna jakościowa
 • rok
6 Zakres działalności organizacji non-profit Ile ich było?
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Zakres działalności organizacji non-profit W jakiej formie prowadzona była w ...... r. działalność statutowa jednostki? Zmienna jakościowa
 • rok
8 Zakres działalności organizacji non-profit Proszę wskazać, w ramach których branż prowadzili działalność / pracowali członkowie jednostki w ....... r. Zmienna jakościowa
 • rok
9 Zakres działalności organizacji non-profit w której branży prowadziła działalność / pracowała największa część członków jednostki w ....... r.? Zmienna jakościowa
 • rok
10 Zakres działalności organizacji non-profit Czy w ...... r. jednostka prowadziła odpłatną działalność statutową? Zmienna jakościowa
 • rok
11 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Porozumienia wolontariackie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Porozumienia wolontariackie Zmienna jakościowa
 • rok
13 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • płeć
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • płeć
 • główne miejsce pracy
 • pełen etat
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
15 Zakres działalności organizacji non-profit Proszę określić słownie przeważający rodzaj odpłatnej działalności statutowej. Zmienna opisowa
 • rok
16 Zakres działalności organizacji non-profit Czy w ........ r. jednostka miała udziały w przedsiębiorstwie (np. była członkiem spółdzielni, miała udziały w spółce)? Zmienna jakościowa
 • rok
17 Dane identyfikacyjne Proszę podać nazwe i numer REGON przedsiębiorstwa. Zmienna identyfikacyjna
18 Dane identyfikacyjne Prosze podać nazwę i numer REGON przedsiębiorstwa Zmienna identyfikacyjna
19 Zakres działalności organizacji non-profit Czy w .......... r. jednostka prowadziła działalność gospodarczą? Zmienna jakościowa
 • rok
20 Zakres działalności organizacji non-profit Proszę określić słownie przeważający rodzaj działalności gospodarczej Zmienna opisowa
 • rok
21 Zakres działalności organizacji non-profit Czy jednostka dostarczała w ....... r. dobra lub usługi bezpośrednio instytucjom, organizacjom, firmom lub osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą? Zmienna jakościowa
 • rok
22 Zakres działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, do których z wymienionych niżej grup jednostka kierowała działania? Zmienna jakościowa
 • rok
23 Zakres działalności organizacji non-profit Czy w ......r. jednostka prowadziła działania bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • rok
24 Zakres działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, do których z wymienionych niżej grup osób jednostka kierowała działania? Zmienna jakościowa
 • rok
25 Zakres działalności organizacji non-profit Czy w ........ r. odbyły się wybory władz jednostki? Zmienna jakościowa
 • rok
26 Zakres działalności organizacji non-profit Ile osób wzięło udział w głosowaniu?
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Zakres działalności organizacji non-profit W którym roku odbyły się ostatnie (przed ........r.) wybory władz jednostki Zmienna określająca czas
 • rok poprzedzający rok badania
28 Zakres działalności organizacji non-profit Czy w ....... r. jednostka uczestniczyła w projekcie (projektach) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego? Zmienna jakościowa
 • rok
29 Zakres działalności organizacji non-profit Czy uczestnictwo w projekcie (projektach) współfinansowanych w ......... r. z Europejskiego Funduszu Społecznego miało wpływ na: Zmienna jakościowa
 • rok
30 Zakres działalności organizacji non-profit Ile osób zatrudniono, otrzymało zatrudnienie, straciło zatrudnienie?
 • miejsca pracy utworzone, utrzymane oraz zlikwidowane w związku z uczestnictwem w projektach EFS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Środki trwałe brutto Czy na dzień 31.12.......r. jednostka była właścicielem środków trwałych? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
32 Nakłady inwestycyjne Cyz w .......r. jednostka była właścicielem środków trwałych? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
33 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • wartość środków trwałych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit jaki był wynik finansowy ogółem jednostki na koniec ......... r.? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
36 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Wynik finansowy jednostki non-profit
 • kwota
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
37 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Na jaki cel jednostka przeznaczyła nadwyżkę z ...... r. lub z lat poprzednich? Zmienna jakościowa
 • rok
38 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Nadwyżka finansowa
 • przeznaczenie nadwyżki-kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w .......r. jednostka miła przychody (w tym m. in. dotacje, darowizny, przychody ze sprzedaży lub składki członkowskie)? Zmienna jakościowa
 • rok
40 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody jednostki non-profit
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody ze źródeł publicznych Zmienna jakościowa
 • rok
42 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody ze źródeł publicznych
 • rodzaje przychodów ze źródeł publicznych - kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody ze źródeł niepublicznych Zmienna jakościowa
 • rok
44 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody ze źródeł niepublicznych
 • rodzaje przychodów ze źródeł niepublicznych - kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła koszty w ...... r.? Zmienna jakościowa
 • rok
46 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty jednostki non-profit
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Proszę zaznaczyć, które ze wskazanych niżej kosztów poniosła jednostka w .........r., a następnie wpisać kwoty w złotych Zmienna jakościowa
 • rok
48 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty rodzajowe
 • typy kosztów rodzajowych-kwoty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy w .........r. jednostka miała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za ........ r.? Zmienna jakościowa
 • rok
50 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przekazane dobra lub usługi Zmienna jakościowa
 • rok
52 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przekazane dobra lub usługi
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła w ........r. koszty z tytułu prowadzenia działalności statutowej? Zmienna jakościowa
 • rok
54 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła w .........r. koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka poniosła w .......r. koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Zmienna jakościowa
 • rok
56 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Koszty działalności gospodarczej
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Czy jednostka dysponowała w niu 31.12.......r. wymienionymi dobrami? Jeżeli tak, to proszę wpisać ich powierzchnię lub liczbę. Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
58 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Dysponowanie dobrami przez jednostkę
 • Lokal, samochód, komputer w dyspozycji jednostki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
59 Zakres działalności organizacji non-profit Jakie były najpoważniejsze problemy w działalności jednostki w .........r.? Zmienna jakościowa
 • rok
60 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • płeć
 • główne miejsce pracy
 • pełen etat
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Pracujący, w tym zatrudnieni Etaty przeliczeniowe
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
63 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • płeć
 • główne miejsce pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • płeć
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
65 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • prowadzący działalność gospodarczą
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
66 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • prowadzący działalność gospodarczą
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
67 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
68 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
69 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
70 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie jednostki osoby prawne
 • płacący składki
Rozwiń grupowanie
 • podmiot
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Członkowie organów kolegialnych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
72 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
73 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - członkowie organizacji
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
76 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca obligatoryjna Zmienna jakościowa
 • rok
79 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca obligatoryjna
 • osoba
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca z oddelegowania Zmienna jakościowa
 • rok
81 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca z oddelegowania
 • osoba
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres strony internetowej, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
83 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
84 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data wypełnienia formularza Zmienna określająca czas
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
85 Informacje o sprawozdawcy Osoba wypełniająca formularz Zmienna opisowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
86 Informacje o sprawozdawcy Czy jednostka dysponuje możliwościami technicznymi, które pozwoliłyby na wypełnienie niniejszego formularza przez Internet (on-line)? Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
87 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
88 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety