Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
Z-12 - sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Czas pracy Czas nieprzepracowany opłacony za przestoje ekonomiczne
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Czas pracy Czas nieprzepracowany – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone
 • h
Zmienna ilościowa
 • październik
3 Czas pracy Czas nieprzepracowany – godziny opłacone tylko przez zakład pracy
 • h
Zmienna ilościowa
 • październik
4 Czas pracy Czas nieprzepracowany – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Czas pracy Czas nieprzepracowany – godziny opłacone tylko przez zakład pracy
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • h
Zmienna ilościowa
 • 31 marca
 • rok następny po roku sprawozdawczym
7 Czas pracy Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
 • h
Zmienna ilościowa
 • październik
8 Czas pracy Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Czas pracy Czas przepracowany w godzinach nominalnych
 • h
Zmienna ilościowa
 • październik
10 Czas pracy Czas przepracowany w godzinach nominalnych
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • h
Zmienna ilościowa
 • 31 marca
 • rok następny po roku sprawozdawczym
12 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Numer budynku, Ulica, Województwo, Powiat, Gmina, Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • rok następny po roku sprawozdawczym
13 Czas pracy Dni robocze obowiązujące jednostkę sprawozdawczą
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • październik
14 Czas pracy Dni robocze obowiązujące jednostkę sprawozdawczą
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Czas pracy Dni robocze obowiązujące pracownika
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • październik
16 Czas pracy Dni robocze obowiązujące pracownika
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
18 Struktura wynagrodzeń Nazwa zawodu / specjalności pracownika Zmienna jakościowa
 • 31 października
19 Dane identyfikacyjne Numer wylosowanego pracownika Zmienna identyfikacyjna
20 Czas pracy Obowiązkowy pełny tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika
 • h
Zmienna ilościowa
 • październik
 • tydzień
21 Czas pracy Obowiązkowy pełny wymiar czasu pracy pracownika
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Struktura wynagrodzeń Ogólny staż pracy pracownika
 • r.
 • mc
Zmienna ilościowa
 • 31 października
23 Struktura wynagrodzeń Płeć pracownika Zmienna jakościowa
 • 31 października
24 Struktura wynagrodzeń Poziom ukończonego wykształcenia pracownika Zmienna jakościowa
 • 31 października
25 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący wg stanu na koniec miesiąca referencyjnego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 października
26 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności
 • PKD 2007
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
27 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
28 Struktura wynagrodzeń Rodzaj umowy o pracę w badaniu struktury wynagrodzeń Zmienna jakościowa
 • 31 października
29 Struktura wynagrodzeń Rok i miesiąc urodzenia (wiek) pracownika
 • r.
 • mc
Zmienna ilościowa
 • 31 października
30 Struktura wynagrodzeń Sposób ustalania wynagrodzenia za pracę Zmienna jakościowa
 • 31 października
31 Struktura wynagrodzeń Staż pracy pracownika w jednostce sprawozdawczej
 • r.
 • mc
Zmienna ilościowa
 • 31 października
32 Struktura wynagrodzeń System czasu pracy pracownika Zmienna jakościowa
 • 31 października
33 Czas pracy Wykorzystane dni urlopów wypoczynkowych w badaniu struktury wynagrodzeń
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Czas pracy Wymiar czasu pracy w badaniu struktury wynagrodzeń
 • etat
Zmienna ilościowa
 • październik
35 Czas pracy Wymiar czasu pracy w badaniu struktury wynagrodzeń
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia brutto - Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej w roku referencyjnym
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia brutto - Honoraria - mające charakter wynagrodzenia pracowniczego
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia brutto - Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe brutto (bez nagród i premii uznaniowych) za czas nominalny
Zmienna ilościowa
 • październik
40 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny - premie regulaminowe
Zmienna ilościowa
 • październik
41 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny - wynagrodzenie zasadnicze
Zmienna ilościowa
 • październik
42 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny - dodatki za pracę zmianową
Zmienna ilościowa
 • październik
43 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny - premie regulaminowe
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe brutto za czas opłacony
Zmienna ilościowa
 • październik
46 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe brutto za czas opłacony
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe brutto za pracę w godzinach nadliczbowych
Zmienna ilościowa
 • październik
48 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe brutto za pracę w godzinach nadliczbowych
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Struktura wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe brutto za czas nominalny - nagrody i premie uznaniowe
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w badaniu struktury wynagrodzeń
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 października
51 Struktura wynagrodzeń Zawód / specjalność pracownika Zmienna jakościowa
 • 31 października
52 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna jakościowa
 • 31 października