Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
FDF - działalność finansowa przedsiębiorstwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe PASYWA RAZEM
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
2 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
3 Dane bilansowe Rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
4 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
5 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
6 Dane bilansowe Rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
7 Dane bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
8 Dane bilansowe Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
9 Dane bilansowe Zysk (strata) z lat ubiegłych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
10 Dane bilansowe Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
11 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
12 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) zapasowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
13 Dane bilansowe Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
14 Dane bilansowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
15 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) podstawowy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
16 Dane bilansowe Kapitał (fundusz) własny
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
17 Dane bilansowe Aktywa razem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
18 Dane bilansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
19 Dane bilansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
20 Dane bilansowe Inwestycje krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
21 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
22 Dane bilansowe Zapasy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
23 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
24 Dane bilansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
25 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
26 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe - nieruchomości
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
27 Dane bilansowe Inwestycje długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
28 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
29 Dane bilansowe Środki trwałe w budowie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
30 Dane bilansowe Środki trwałe netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
31 Dane bilansowe Rzeczowe aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
32 Dane bilansowe Wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
33 Dane bilansowe Aktywa trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
34 Dane bilansowe Zysk (strata) netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
35 Cechy grup przedsiębiorstw Nazwa grupy przedsiębiorstw Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
36 Cechy grup przedsiębiorstw Czy przedsiębiorstwo należy do grupy kapitałowej przedsiebiorstw? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
37 Cechy grup przedsiębiorstw Proszę określić pozycję przedsiebiorstwa w grupie kapitałowej: Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
38 Cechy organizacyjno-prawne Udział w kapitale podstawowym
 • udział w kapitale podstawowym
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Cechy organizacyjno-prawne Udział w kapitale podstawowym
 • udział w kapitale podstawowym
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Cechy organizacyjno-prawne Forma prawna Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
41 Cechy organizacyjno-prawne Liczba oddziałów oraz autoryzowanych przedstawicielstw
 • działalność
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Cechy organizacyjno-prawne Czy w badanym roku przedsiębiorstwo prowadziło działalność operacyjną Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Cechy organizacyjno-prawne Czy prowadzili Państwo działalność w zakresie: Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej Dane uzupełniające: Przychody ze sprzedaży pochodzące z działalności
 • Dane uzupełniające
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
46 Faktoring Forma otrzymywania zapłaty za sprzedaną wierzytelność
 • Formy otrzymywania zapłaty
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Faktoring Formy zawiadamiania dłużnika o zawartej umowie faktoringowej
 • Formy zawiadamiania dłużnika
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Faktoring Czy przedsiębiorstwo jest: Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
49 Faktoring Liczba wykupionych faktur wg skali przejętego ryzyka
 • Liczba faktur
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
50 Faktoring Liczba klientów korzystajacych z usług faktoringu wg skali przejętego ryzyka
 • Rodzaj wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
51 Faktoring Wartość wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym w podziale na województwa
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
52 Faktoring Liczba wykupionych faktur w faktoringu krajowym w podziale na województwa
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
53 Faktoring Liczba klientów w faktoringu krajowym w podziale na województwa
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
54 Faktoring Wartość zaangażowania środków finansowych
 • Rodzaj wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
55 Faktoring Klienci według osiąganych obrotów z faktorem
 • Przedziały obrotów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
56 Faktoring Wartość wykupionych wierzytelności
 • Rodzaj wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
57 Faktoring Klienci korzystający z usług faktoringowych według zakresu ich działalności
 • PKD sekcje A-U
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Faktoring Funkcje usługowe przedsiębiorstwa faktoringowego Zmienna jakościowa
 • rok
59 Faktoring Liczba klientów obsługiwanych przez faktorów w handlu zagranicznym
 • Klienci obsługiwani przez faktorów w handlu zagranicznym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Pracujący, w tym zatrudnieni Liczba pracujących w przedsiebiorstwie wg rodzaju prowadzonej działalności
 • Pracujący
 • Badana działalność FDF
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Kredyt / pożyczka Średni okres spłaty kredytu i / lub pożyczki
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
Rozwiń grupowanie
 • mc
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
62 Kredyt / pożyczka Kredyty i / lub pożyczki udzielone
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
 • Okres spłaty udzielonych kredytów i/lub pożyczek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
63 Kredyt / pożyczka Wartość umów / transakcji innych produktów finansowych
 • Inne produkty pośrednictwa kredytowego
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
64 Kredyt / pożyczka Umowy / transakcje innych produktów finansowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
65 Kredyt / pożyczka Wartość kredytów i / lub pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
66 Kredyt / pożyczka Wartość kredytów i / lub pożyczek udzielonych osobom fizycznym
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
67 Kredyt / pożyczka Kredyty i / lub pożyczki udzielone przedsiębiorstwom
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
68 Kredyt / pożyczka Kredyty i / lub pożyczki udzielone osobom fizycznym
 • Rodzaj kredytu/pożyczki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
69 Kredyt / pożyczka Czy przedsiębiorstwo prowadzi monitoring udzielonych kredytów / pożyczek? Zmienna jakościowa
 • rok
70 Kredyt / pożyczka Czy przedsiębiorstwo uczestniczy w windykacji należności?
 • Rodzaje uczestnictwa w windykacji należności
 • TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaje uczestnistwa w windykacji należności
Zmienna jakościowa
 • rok
71 Kredyt / pożyczka Udział kanałów dystrybucji przy sprzedaży kredytów / pożyczek
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Kredyt / pożyczka Wykorzystywane przez przedsiębiorstwo kanały pozyskiwania klientów
 • Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwo
Rozwiń grupowanie
 • Kanały pozyskiwania klientów
Zmienna jakościowa
 • rok
73 Kredyt / pożyczka Szacunkowy odsetek wartości udzielonych kredytów / pożyczek
 • Szacunkowy odsetek wartości udzielonych kredytów/pożyczek
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Kredyt / pożyczka Udział procentowy w akcji kredytowej realizowany na rzecz banku, innego podmiotu
 • Udział procentowy w akcji kredytowej realizowany na rzecz banku/innego podmiotu
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Kredyt / pożyczka Rodzaje podmiotów współpracujących z przedsiębiorstwami pośrednictwa kredytowego / doradztwa finansowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych
 • Rodzaje podmiotów współpracujących
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Kredyt / pożyczka Stacjonarne punkty sprzedaży kredytów / pożyczek
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
77 Leasing Szacunkowa skala pokrycia ubezpieczeniem nabywanych przedmiotów leasingu Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
78 Leasing Rodzaje ubezpieczonych ryzyk Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
79 Leasing Firma leasingowa mająca ubezpieczenie ALL RISKS Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
80 Leasing Podmiot na rzecz którego będzie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
81 Leasing Strona umowy z zakładem ubezpieczeniowym Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
82 Leasing Ryzyko leasingodawcy Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
83 Leasing Rodzaje zabezpieczeń przedmiotów przekazanych w leasing Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
84 Leasing Przedmioty oddane w leasing
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
85 Leasing Środki trwałe netto dla umów leasingu operacyjnego w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzacych flotę
 • Pojazdy według rodzaju silnika
 • Charakter działalności leasingowej przedsiębiorstwa prowadzącego flotę
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
86 Leasing Pozostały kapitał (należności) do spłaty dla umów leasingu finansowego w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzacych flotę
 • Pojazdy według rodzaju silnika
 • Charakter działalności leasingowej przedsiębiorstwa prowadzącego flotę
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
87 Leasing Nowe umowy leasingu w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzących flotę
 • Pojazdy według rodzaju silnika
 • Charakter działalności leasingowej przedsiębiorstwa prowadzącego flotę
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
88 Leasing Leasingobiorcy w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzacych flotę
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
89 Leasing Pojazdy oddane w leasing przez przedsiębiorstwo leasingowe prowadzące flotę
 • Pojazdy według rodzaju silnika
 • Charakter działalności leasingowej przedsiębiorstwa prowadzącego flotę
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
90 Leasing Należności leasingowe przeterminowane
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
91 Leasing Przedmioty oddane w leasing
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
92 Leasing Nieumorzone środki trwałe oddane w leasing
 • Rodzaje umów leasingowych
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
93 Leasing Należności leasingowe brutto
 • Rodzaje umów leasingowych
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
94 Leasing Rozszerzona oferta przedmiotów leasingu Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
95 Leasing Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwo leasingowe
 • Kanały pozyskiwania klientów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
96 Leasing Opcje zakończenia umowy leasingu Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
97 Leasing Ocena sytuacji rynkowej pod względem prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności leasingowej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
98 Leasing Leasingobiorcy zawierający nowe umowy leasingu zwrotnego z jednostkami rządowymi i samorządowymi
 • Siedziba realizacji transakcji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
99 Leasing Rodzaje umów leasingowych Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
100 Rodzaj prowadzonej działalności Zakres działalności przedsiębiorstwa finansowego Zmienna jakościowa
 • rok
101 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
102 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
103 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
104 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
105 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
106 Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej Przychody netto ze sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
107 Leasing Nowe umowy leasingu zwrotnego zawarte z jednostkami rządowymi i samorządowymi
 • Siedziba realizacji transakcji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
108 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
109 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
110 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Źródła pochodzenia przedmiotów (środków) przekazanych w leasing
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
111 Leasing Leasingobiorca
 • Rodzaje umów leasingowych
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
112 Windykacja Struktura obsługiwanych wierzytelności w danym roku według wierzycieli pierwotnych
 • Typ wierzytelności
 • Wierzyciele pierwotni
 • Charakterystyka wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
113 Windykacja Źródła finansowania nabytych wierzytelności w ciągu danego roku
 • Typ wierzytelności
 • Źródła finansowania nabytych wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
114 Windykacja Czy Państwa firma tworzyła w danym roku konsorcjum dla zakupów inwestyji?
 • tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
115 Windykacja Czy Państwa firma prowadzi działalność za granicą?
 • tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
116 Windykacja Jeśli nie, to czy planuje wyjście poza rynek Polski?
 • tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
117 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk (strata) brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
118 Windykacja Liczba i wartość czynnych wierzytelności (wg wartości nominalnej) przyjętych do obsługi przez Państwa firmę w dniu 31 grudnia danego roku
 • Typ wierzytelności
 • Czynne wierzytelności przyjęte do obsługi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
119 Windykacja Koszty przypisane i związane bezpośrednio z obsługą wierzytelności w ciągu danego roku (koszty sądowe, egzekucyjne)
 • Typ wierzytelności
 • Obsługiwane wierzytelności
 • Koszty związane z obsługą wierzytelności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
120 Windykacja Jeśli tak, to w jakim procencie swoich inwestycji?
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
121 Windykacja Liczba i wartość wierzytelności (wg wartości nominalnej) przyjętych do obsługi przez Państwa firmę w ciągu danego roku
 • Typ wierzytelności
 • Wierzytelności przyjęte do obsługi
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
122 Windykacja Wartość odzyskanych wierzytelności z obsługiwanych przez Państwa firmę w ciągu danego roku
 • Typ wierzytelności
 • Wierzytelności przyjęte do obsługi
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
123 Windykacja Liczba i wartość wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych w ciągu danego roku
 • Typ wierzytelności
 • Fundusze sekurytyzacyjne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
124 Rodzaj prowadzonej działalności Charakter prowadzonej działalności
 • radzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • działalność FDF
Zmienna jakościowa
 • rok
125 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Przychody z całokształtu działalności
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
126 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Koszty z całokształtu działalności
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
127 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
128 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Charakterystyka obsługiwanych leasingobiorców
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
129 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Sekcje PKD A-U
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
130 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Siedziba realizacji transakcji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
131 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Rodzaje umów leasingowych
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
132 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
 • Forma prawna przedsiebiorstwa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
133 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
 • Termin na jaki zostały zawarte umowy leasingu
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
134 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
 • Rodzaj waluty w jakiej została zawarta transakcja
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
135 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
 • Rodzaje przedmiotów (środków) leasingu według stanu zużycia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
136 Leasing Nazwa waluty nowych umów leasingu
 • Rodzaj wyleasingowanych przedmiotów
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
137 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Źródła pochodzenia przedmiotów (środków) przekazanych w leasing
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
138 Leasing Nowe umowy leasingu
 • Źródła finansowania przedmiotów (środków) oddanych w leasing
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego