Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S5o wojsk. - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Struktura wpływu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Struktura załatwień spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Sprawy rozpatrywane w trybie art. 335, 336, 338a i 387 kpk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_1.1.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_1.1.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Apelacje Apelacje w sprawach, w których w I instancji wydano wyrok w trybie art. 335, 338a, 387 i 474a kpk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_1.1.2.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_1.1.2.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Uwzględnione wnioski prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczna w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 kpk)
 • Liczba (S05WO_1.1.2.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ewidencja spraw Sprawy dotyczące kasacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_1.1.2.D_W)
 • Liczby spraw (S05WO_1.1.2.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Liczba wyznaczonych ławników Liczba wyznaczonych ławników (osoby)
 • Liczba (S05WO_1.1.2.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Liczba zapytań do operatorów telekomunikacyjnych - w sprawie danych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_1.1.3_W)
 • Liczby (S05WO_1.1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Skład orzekający w sprawach Skład orzekający w sprawach SA
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_1.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_1.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_1.3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_1.3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji, a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia ( od dnia wpływu / wpisu sprawy do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie) *)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
19 Terminowość obiegu międzyinstancyjnego Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji Liczba spraw karnych, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Uzupełnienie postępowania przygotowawczego Uzupełnienie postępowania przygotowawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_4_W)
 • Liczba (S05WO_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Postępowanie przygotowawcze Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_6.1_W)
 • Liczby spraw (S05WO_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Pozostałe środki zapobiegawcze Środki zapobiegawcze
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_7_W)
 • Liczba (S05WO_7_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Szczegółowe rozliczenie skargi Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz Sp)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_8_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Apelacje Dotyczy przestępstw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_9.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_9.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Apelacje Apelacje w sprawach dotyczących odszkodowań w trybie art. 554 § 2 kpk dotyczące ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_9.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Apelacje Dotyczy wykroczeń
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_9.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_9.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Apelacje Wniesione apelacje wobec osób (oskarżonych)
 • Wniesione apelacje wobec osób (oskarżonych) w tym wniesione (S05WO_9.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_9.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Apelacje Apelacje w sprawach dotyczących odszkodowań w trybie art. 554 § 2 kpk dotyczące ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.)
 • Zwiększył lub zmniejszył wysokość odszkodowania (S05WO_9.B_W)
 • Liczba (S05WO_9.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Sprawy wielotomowe Sprawy karne wielotomowe w tym wieloosobowe (nie dotyczy spraw o wyrok łączny)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_10.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_10.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk
 • Liczba (S05WO_10.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk
 • Liczba (S05WO_10.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Sprawy niezałatwione Sprawy niezałatwione, w których orzeka skład zawodowy art. 28 §3 kpkz wyłączeniem spraw z litery a)
 • Liczba (S05WO_10.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Skargi Skargi na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego (sprawy wielotomowe)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_10.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_10.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie (S05WO_11.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_11.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_11.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05WO_11.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05WO_12_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego