Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
KK-2 - Sprawozdanie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie gminnym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja zabytków Czy gmina prowadzi Gminną ewidencję zabytków? Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
2 Ewidencja zabytków Rok założenia gminnej ewidencji zabytków Zmienna określająca czas
 • 30 czerwca
3 Ewidencja zabytków Rok ostatniej aktualizacji gminnej ewidencji zabytków Zmienna określająca czas
 • 30 czerwca
4 Ewidencja zabytków Gminną ewidencję zabytków przyjęto Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
5 Ewidencja zabytków Inny sposób przyjęcia gminnej ewidencji zabytków, jaki? Zmienna opisowa
 • 30 czerwca
6 Ewidencja zabytków Forma prowadzenia gminnej ewidencji zabytków Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
7 Ewidencja zabytków Inna forma prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, jaka? Zmienna opisowa
 • 30 czerwca
8 Ewidencja zabytków Liczba kart adresowych ujętych w Gminnej ewidencji zabytków dla
 • Karty adresowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
9 Ewidencja zabytków Liczba zabytków nieruchomych ujętaych w Gminnej ewidencji zabytków
 • Zabytki nieruchome według typu zabytku
 • Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
10 Ewidencja zabytków Liczba zabytków (nieruchomych, archeologicznych, układów urbanistycznych i ruralistycznych) włączonych i wyłączonych z Gminnej ewidencji zabytków w 2018 r.
 • Zabytki włączone oraz wyłączone z Gminnej ewidencji zabytków
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
11 Ewidencja zabytków Zabytki nieruchome (z wyłączeniem układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz zabytków archeologicznych) ujęte w Gminnej ewidencji zabytków według stanu technicznego – liczba zabytków
 • Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków według stanu technicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
12 Ewidencja zabytków Zabytki nieruchome (z wyłączeniem układów urbanistycznych i ruralistycznych) ujęte w Gminnej ewidencji zabytków według właściciela – liczba zabytków
 • Zabytki nieruchome według typu zabytku
 • Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków według właściciela
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
13 Ewidencja zabytków Zabytki nieruchome (z wyłączeniem układów urbanistycznych i ruralistycznych) ujęte w Gminnej ewidencji zabytków według obecnej, wiodącej funkcji obiektu – liczba zabytków
 • Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków według obecnego przeznaczenia
 • Zabytki nieruchome według typu zabytku
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
14 Program opieki nad zabytkami Gmina posiada obowiązujący program opieki nad zabytkami Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
15 Program opieki nad zabytkami Rok opracowania obowiązującego programu opieki nad zabytkami Zmienna określająca czas
 • 30 czerwca
16 Program opieki nad zabytkami Początek obowiązywania programu opieki nad zabytkami (rok) Zmienna określająca czas
 • 30 czerwca
17 Program opieki nad zabytkami Koniec obowiązywania programu opieki nad zabytkami (rok) Zmienna określająca czas
 • 30 czerwca
18 Program opieki nad zabytkami Czy Gminna ewidencja zabytków była podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
19 Program opieki nad zabytkami Czy Gminny program opieki nad zabytkami określa konkretne cele do realizacji Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
20 Program opieki nad zabytkami Cele przyjęte do realizacji w Gminnym programie opieki nad zabytkami według priorytetu
 • Cele przyjęte do realizacji w gminnym programie opieki nad zabytkami
Rozwiń grupowanie
 • Ważność celów przyjętych do realizacji w gminnym programie opieki nad zabytkami
Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
21 Program opieki nad zabytkami Inne cele przyjęte do realizacji w Gminnym programie opieki nad zabytkami, jakie? Zmienna opisowa
 • 30 czerwca
22 Program opieki nad zabytkami Czy Gminny program opieki nad zabytkami zawiera wskaźniki monitorujące realizację zakładanych celów? Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
23 Program opieki nad zabytkami Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządził w ciągu ostatnich 2 lat sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
24 Finansowanie ochrony zabytków Organ stanowiący gminy udziela dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz przy zabytkach ujętych w Gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
25 Finansowanie ochrony zabytków Środki na finansowanie ochrony zabytków w gminie w roku 2018
 • Środki na finansowanie ochrony zabytków w gminie
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
26 Finansowanie ochrony zabytków Obiekty objęte dofinansowaniem w ramach udzielonych dotacji w roku 2018
 • Obiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem w ramach gminnego programu dotacji według właściciela
 • Obiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano w ramach gminnego programu dotacji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
27 Finansowanie ochrony zabytków Prace przy obiektach zabytkowych dofinansowanych w ramach przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach w roku 2018
 • Prace prowadzone przy obiektach zabytkowych w ramach gminnego programu dotacji wraz z kosztami
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
28 Finansowanie ochrony zabytków Koszty prac przy obiektach zabytkowych dofinansowanych w ramach przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach w roku 2018 w złotych
 • Prace prowadzone przy obiektach zabytkowych w ramach gminnego programu dotacji wraz z kosztami
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
29 Samorządowy konserwator zabytków Gmina posiada porozumienie zawarte z wojewodą dotyczące powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawania decyzji administracyjnych, o którym mowa w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
30 Samorządowy konserwator zabytków Rok podpisania porozumienia z wojewodą dotyczącego powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej właściwości Zmienna określająca czas
 • 30 czerwca
31 Program rewitalizacji zabytków i dziedzictwa kulturowego Czy gmina sporządziła program rewitalizacji? Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
32 Program rewitalizacji zabytków i dziedzictwa kulturowego Rok opracowania programu rewitalizacji przez gminę Zmienna określająca czas
 • 30 czerwca
33 Program rewitalizacji zabytków i dziedzictwa kulturowego Gmina sporządziła program rewitalizacji na podstawie
 • Podstawa sporządzenia programu rewitalizacji
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
34 Program rewitalizacji zabytków i dziedzictwa kulturowego Czy gmina planuje przejście z Lokalnego programu rewitalizacji na Gminny program rewitalizacji? Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
35 Program rewitalizacji zabytków i dziedzictwa kulturowego Program rewitalizacji zawiera zapisy odnoszące się
 • Zapisy w programie rewitalizacji odnoszące się do zabytków i dziedzictwa niematerialnego
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
36 Program rewitalizacji zabytków i dziedzictwa kulturowego Zapisy odnośnie zabytków i dziedzictwa kulturowego w programach rewitalizacyjnych w gminie
 • Rodzaje odniesień do zabytków i dziedzictwa kulturowego w programach rewitalizacyjnych w gminie
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 30 czerwca
37 Program rewitalizacji zabytków i dziedzictwa kulturowego Inne zapisy odnośnie zabytków i dziedzictwa kulturowego w programach rewitalizacyjnych w gminie, jakie? Zmienna opisowa
 • 30 czerwca
38 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
39 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
40 Dane identyfikacyjne Nazwa gminy Zmienna identyfikacyjna
41 Dane adresowe i terytorialne Adres urzędu gminy Zmienna adresowa
 • 31 października
42 Dane adresowe i terytorialne e-mail jednostki sporządzającej sprawozdanie Zmienna adresowa
 • rok