Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich – ogółem
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Ewidencja spraw rodzinnych ogółem
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Liczba orzeczonych zakładów leczenia odwykowego
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Liczba spraw o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody, w których nastąpiło przekroczenie terminu 14 dni od dnia wpływu wniosku lub zawiadomienia o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie wymaganego w celu odbycia rozprawy [art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ]
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.1.A.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw Liczba spraw o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody, w których wydano zarządzenie o doprowadzeniu osoby pozostającej w szpitalu, a której postępowanie bezpośrednio dotyczy na rozprawę, stosownie do możliwości przewidzianej w przepisie art. 46 ust. 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Liczba spraw, w których orzeczono przysposobienie, na które rodzice wcześniej wyrazili zgodę (dz. 1.1.1. w. 47 lit. b)
 • Liczba (S16R_1.1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ewidencja spraw Liczba spraw, w których orzeczono przysposobienie przez osoby zamieszkałe za granicą (dz. 1.1.1. w. 47 lit. c)
 • Liczba (S16R_1.1.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ewidencja spraw Przysposobienie według wieku małoletnich (liczby osób)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.1.D_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.1.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.1.E_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.1.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Ewidencja spraw Pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej - wnioski o powierzenie wykonywania włądzy rodzicielskiej (dz. 1.1.1. w. 48 lit. g)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.1.G_W)
 • Liczby (S16R_1.1.1.G_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Ewidencja spraw Rodzaje orzeczeń wydanych w okresie statystycznym w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815 i nast. K.p.c.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.1.H_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.1.H_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Ewidencja spraw Sprawy dotyczące wykonywania orzeczeń o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.1.H.1_W)
 • Liczba (S16R_1.1.1.H.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Ewidencja spraw Liczba spraw, w których orzeczono obniżenie alimentów wyłącznie z uwagi na okoliczność uzyskania świadczenia wychowawczego przez uprawniony podmiot na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci symbol 003o
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Ewidencja spraw Liczba zarządzeń sędziego o natychmiastowe wypisanie ze szpitala psychiatrycznego i umorzenie postępowania [art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ]
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Ewidencja spraw Ewidencja spraw nieletnich
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Ewidencja spraw Ewidencja popełnionych czynów karalnych przez nieletnich w odniesieniu do osób
 • Rep. Nkd (S16R_1.1.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Ewidencja spraw Stwierdzone czyny karalne przypisane nieletniemu w orzeczeniu kończącym postępowanie
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.2.B_W)
 • Liczba stwierdzonych czynów karalnych (S16R_1.1.2.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Ewidencja spraw Załatwiono w odniesieniu do osób (z wyłączeniem orzeczeń zmienionych w czasie wykonywania orzeczeń) Rep. Nkd
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.2.C_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.2.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich Zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich (art. 26 i 27 ustawy)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.3_W)
 • Liczba (S16R_1.1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Obciążenie kosztami postępowania Obciążenie kosztami postępowania we wszystkich sprawach -Nw, Nkd – łącznie (art. 32 ustawy)*)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.4_W)
 • Liczba (S16R_1.1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Środki zobowiązujące rodziców Środki zobowiązujące rodziców (opiekunów) (art. 7 ustawy)*)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.5_W)
 • Liczba (S16R_1.1.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Ewidencja spraw Nieletni oczekujący na umieszczenie i umieszczeni
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.6_W)
 • Liczba (S16R_1.1.6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Ewidencja spraw Sprawy Nw (wykonywane środki wobec nieletnich).Kartoteka "a"
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.7.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.7.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Ewidencja spraw Sprawy Nw (wykonywane środki wobec nieletnich).Kartoteka "b"
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.7.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.7.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Ośrodki kuratorskie Ośrodki kuratorskie
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.8_W)
 • Liczba (S16R_1.1.8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Posiedzenia wykonawcze Posiedzenia wykonawcze
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.1.9_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.1.9_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz szczególne rodzaje załatwień spraw cywilnych rodzinnych i nieletnich
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Ustanowienie pełnomocnika / obrońcy z urzędu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Załatwienie spraw przez referendarzy Załatwienie spraw przez referendarzy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Liczba osób ubezwłasnowolnionych Liczba osób ubezwłasnowolnionych (wykaz Op) (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_10_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Terminowość postępowania międzyinstancyjnego Terminowość postępowania międzyinstancyjnego w pierwszej instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_11.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_11.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Kontrolka skarg Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 4485 ust. 1 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Skargi na pracę sądu (S16R_11.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_11.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Sprawy wielotomowe Sprawy wielotomowe
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_12_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_12_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie pionu rodzinnego (S16R_13.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_13.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
38 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_13.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_13.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
39 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_14.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_14.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_14.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_14.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_14.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_14.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_15.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_15.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
45 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_16_W)
 • Liczba (S16R_16_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
46 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
47 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
48 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
49 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.1.1.A.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.1.1.A.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
50 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
51 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
52 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
53 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
54 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
55 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.2.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.2.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
56 Czas trwania mediacji Czas trwania wszystkich mediacji w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do dnia zakończenia mediacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
57 Czas trwania mediacji Czas trwania mediacji niezakończonych w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_2.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_2.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
58 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu / wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie).
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
59 Zezwolenie na wyjazd dzieci za granicę Zezwolenie na wyjazd dzieci za granicę (nie dotyczy przysposobień przez osoby zamieszkałe za granicą) (należy podać liczbę dzieci w ciągu okresu sprawozdawczego)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
60 Ewidencja spraw Prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty poza alimentami orzeczonymi w trakcie rozwodu (sprawy)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
61 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
62 Postępowanie mediacyjne Ewidencja postępowań mediacyjnych w sprawach rodzinnych z wyłączeniem nieletnich
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_6.1.A_W)
 • Liczba spraw (S16R_6.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
63 Postępowanie mediacyjne Wyniki postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych z wyłączeniem nieletnich (proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_6.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_6.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
64 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
65 Postępowanie mediacyjne Ewidencja postępowań mediacyjnych w sprawach nieletnich
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_6.2.A_W)
 • Liczba spraw (S16R_6.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
66 Postępowanie mediacyjne Wyniki postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób
 • Wyszczególnienie - wiersz (S16R_6.2.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_6.2.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
67 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_6.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
68 Stan wykazu Opm Stan wykazu Opm (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_7_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
69 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
70 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
71 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_7.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
72 Wykonywane orzeczenia sądu o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wykonywane orzeczenia sądu o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (liczba małoletnich)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
73 Stan wykazu ALK Stan wykazu "ALK" (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S16R_9_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego