Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S20UN - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_1.1.1_K)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.1_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Rodzaje załatwień spraw z wykazu GUu (w. 17 rubr. 5)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.1.A_W)
 • Liczba (S20N_1.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Rodzaje załatwień spraw z wykazu GUu "of" (w. 20 rubr. 5)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.1.B_W)
 • Liczba (S20N_1.1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Rodzaje załatwień spraw z wykazu GReu (w. 35 rubr. 5)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.1.C_W)
 • Liczba (S20N_1.1.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw Sprawy o ogłoszenie upadłości (rep. GU)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_1.1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Sprawy o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (rep. GR)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.9_W)
 • Liczba załatwień (S20N_1.1.2.9_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ewidencja spraw Sprawy po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w post. o zatw. układu (rep. GRz)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.10_W)
 • Liczba załatwień (S20N_1.1.2.10_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ewidencja spraw Sprawy po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (rep. GRp), postępowania układowego (rep. GRu) lub postępowania sanacyjnego (rep. GRs)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.11_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_1.1.2.11_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Środki odwoławcze rozpoznane przez sędziów – komisarzy w postępowaniu restrukturyzacyjnym (kontr. GRk)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.12_W)
 • Liczba załatwień (S20N_1.1.2.12_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Ewidencja spraw Zażalenia rozpoznane przez sąd restrukturyzacyjny (kontr. GRez)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.13_W)
 • Liczba załatwień (S20N_1.1.2.13_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Ewidencja spraw Sprawy wszczęte przed sądem restrukturyzacyjnym rozpoznawane według przepisów kpc (rep. GRo)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.14_W)
 • Liczba załatwień (S20N_1.1.2.14_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Ewidencja spraw Postępowania po ogłoszeniu upadłości (rep. GUp)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_1.1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Ewidencja spraw Środki odwoławcze rozpoznane przez sędziów – komisarzyw postępowaniu upadłosciowym (kontr. GUk)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_1.1.2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Ewidencja spraw Zażalenia rozpoznane przez sąd upadłościowy (kontr. GUz)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_1.1.2.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Ewidencja spraw Sprawy wszczęte przed sądem upadłościowym rozpoznawane według przepisów kpc (rep. GUo)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.5_W)
 • Liczba załatwień (S20N_1.1.2.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Ewidencja spraw Postępowania upadłościowe z dotychczasowego wykazu U
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.6_W)
 • Liczba załatwień (S20N_1.1.2.6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Ewidencja spraw Sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (rep. Gzd)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.2.7_W)
 • Liczba osób objętych orzeczeniem (S20N_1.1.2.7_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Ewidencja spraw Zgłoszenia wierzytelności (spis zgłoszeń wierzytelności)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_1.1.2.8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Ewidencja spraw Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_1.1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Postępowania upadłościowe Wyszczególnienie podmiotów według formy organizacyjno – prawnej, w stosunku do których w okresie statystycznym ogłoszono upadłość lub wszczęte zostało postępowanie o zatwierdzenie układu lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne" oraz w stosunku do których na koniec okresu statystycznego toczą się postępowania upadłościowe GUp po ogłoszeniu upadłości, postępowania o zatwierdzenie układu GRz lub postępowania restrukturyzacyjne (GRp, GRu, GRs)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Terminowość postępowania międzyinstancyjnego Terminowość postępowania międzyinstancyjnego w pierwszej instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_4.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Kontrolka skarg Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy)
 • Skargi na pracę sądu (S20N_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie w wydziałach gospodarczych ds. upadłości (S20N_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
31 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_5.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
32 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_6.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20N_7.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20N_8_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego