Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S5a - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Struktura wpływu (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r. z wyłączeniem w. 10 i 11 - który należy wypełnić za rok 2012 )
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Struktura załatwień spraw (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Załatwienia spraw dotyczących kasacji (dział 1.1 wiersz 99 kolumna 3 lit. a)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.1.A_W)
 • Liczby spraw (S05A_1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Apelacje Apelacje w sprawach, w których w I instancji wydano wyrok w trybie art. 335, 338a, 387 kpk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Liczba spraw, w których sąd odwoławczy uzupełnił postępowanie dowodowe
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.1.B.A_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia w ramach właściwości poziomej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.1.C_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_1.1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ewidencja spraw Liczba zapytań do operatorów telekomunikacyjnych - w sprawie danych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.1.D_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Załatwienia skarg na wyrok sądu odwoławczego (Wykaz WSU) (dział 1.1 wiersz 100 kolumna 3 lit. e)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.1.E_W)
 • Liczba spraw (S05A_1.1.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Ewidencja spraw Liczba spraw z rep. AKa załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym (proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.1.F_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_1.1.F_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazu (wykazane w dziale 2.1.1.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania merytorycznego orzeczenia w II in-stancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Terminowość obiegu międzyinstancyjnego Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw ( od dnia wpływu / wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Uzupełnienie postępowania przygotowawczego Uzupełnienie postępowania przygotowawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_5_W)
 • Liczba (S05A_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia Prawomocnie zasądzone odszkodowania oraz zadośćuczynienia w postępowaniu odwoławczym (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Pozostałe środki zapobiegawcze Środki zapobiegawcze
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_6_W)
 • Liczba (S05A_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Szczegółowe rozliczenie skargi Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz S)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_7.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Kontrolka skarg Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 4485 ust. 1 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Skargi na pracę sądu (S05A_7.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Sprawy karne w postępowaniu odwoławczym Sprawy karne w postępowaniu odwoławczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_8_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Postępowanie odwoławcze Uszczegółowienie wniesionych apelacji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_8.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_8.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Prośby o ułaskawienie Ewidencja spraw dotyczących próśb o ułaskawienie w sądzie II instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_9_W)
 • Liczba próśb (S05A_9_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Sprawy wielotomowe Sprawy karne wielotomowe w tym wieloosobowe (nie dotyczy spraw o wyrok łączny oraz spraw odszkodowawczych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_10.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_10.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Skargi Skargi na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego (sprawy wielotomowe)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_10.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_10.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Sprawy wielotomowe Liczba spraw wielotomowych, w których Sąd Apelacyjny przedłużył tymczasowe aresztowanie w trybie art. 263 § 4 kpk na wniosek sądu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_10.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_10.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Obsada Wydziału Obsada Wydziału
 • Sędziowie (S05A_11.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_11.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
34 Obsada Wydziału Obsada Wydziału
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_11.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_11.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
35 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Liczba (S05A_12.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_12.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych(z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Liczba (S05A_12.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_12.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Liczba (S05A_12.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_12.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Liczba (S05A_13.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_13.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Liczba (S05A_13.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S05A_13.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S05A_14_W)
 • Liczba (S05A_14_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego